Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda

Van donderdag 11 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024 kan iedereen reageren op het voornemen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de eerder uitgevoerde verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda, in beide richtingen, aan te vullen. Op basis van de aanvullende verkenning wordt besloten over een geoptimaliseerd voorkeursalternatief. Ook kan iedereen reageren op de wijze waarop in die verkenning geparticipeerd kan worden. Met deze kennisgeving wordt iedereen geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken over de verkenning, hoe u kunt reageren en waar u de nodige informatie kunt vinden.

DOEL VAN DEZE KENNISGEVING

Met de publicatie van deze kennisgeving start formeel de verkenningsfase van de projectprocedure als bedoeld in de Omgevingswet. Hierbij is het voornemen ter afronding van deze procedure een projectbesluit vast te stellen. In dit besluit wordt de mogelijke oplossing voor de opgave – het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda – juridisch vastgelegd. Ter voorbereiding van de vaststelling van het projectbesluit neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ter afronding van de verkenningsfase als eerste formele stap een voorkeursbeslissing. De verschillende onderdelen van het wegontwerp waaruit deze beslissing is samengesteld, worden vervolgens in het projectbesluit – waar nodig – verder uitgewerkt.

WAT IS DE OPGAVE?

De A20 vervult een cruciale rol voor de bereikbaarheid van Rotterdam (Haven), Greenport, Westland-Oostland en Greenport Boskoop, en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Het is een grote bottleneck voor het verkeer en hoort tot de top drie fileknelpunten van Nederland. In beide richtingen staan dagelijks files en er gebeuren veel ongevallen.

De doelstelling van dit project is het vinden van een oplossing die resulteert in het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda in beide richtingen.

OPTIMALISEREN VAN DE EERDER GEKOZEN OPLOSSINGSRICHTING

In 2017 is door de (toenmalige) Minister van Infrastructuur en Milieu op basis van de toenmalige Tracéwet een startbeslissing genomen. Met deze beslissing is een verkenning naar de knelpunten op de A20 gestart met als doel mogelijke oplossingen te onderzoeken om de doorstroming en verkeersveiligheid op de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbeteren.

Voor deze verkenning is, op basis van een opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een milieueffectrapport opgesteld en ter inzage gelegd. In dit rapport is een drietal alternatieven onderzocht en bekeken in hoeverre de alternatieven de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren en wat de effecten daarvan zijn op het milieu. Ook de kosten en de baten van de drie alternatieven zijn in beeld gebracht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vervolgens op 11 maart 2019 – in samenspraak met de regio (de provincie, gemeenten en het hoogheemraadschap) – uit de drie onderzochte alternatieven het zogeheten alternatief 3+ als voorkeursalternatief gekozen. Bij deze keuze zijn onder andere de zienswijzen betrokken die zijn ingediend over de Notitie Reikwijdte en het door de Commissie voor de milieueffectrapportage uitgebrachte advies op het milieueffectrapport.

Bij nadere uitwerking van het wegontwerp van het gekozen alternatief 3+ door Rijkswaterstaat, is op basis van recente verkeerscijfers gebleken dat optimalisatie van dit alternatief noodzakelijk is.

De optimalisatie die mogelijk is, is als volgt: (aangegeven in oranje op onderstaande kaart):

 • het omvormen van de huidige spitsstrook op de A12 vanuit Utrecht naar Gouda/Den Haag tot een volwaardige rijstrook;

 • het veranderen van de rijstrookindeling op de A12 in de rijrichting vanuit Utrecht (richting Den Haag), vanaf oprit 11 -dus net vóór het Gouwe-aquaduct- in: 3 rijstroken richting Rotterdam en 2 rijstroken richting Den Haag. Dit zijn nu nog 2 rijstroken richting Rotterdam en 2 rijstroken en 1 spitsstrook naar Den Haag;

 • het doortrekken van het weefvak (naast de 2x3 rijstroken) tussen de aansluitingen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel, in beide richtingen.

Deze optimalisatie heeft door het toevoegen van een weefstrook tussen de aansluitingen Nieuwerkerk en Moordrecht tot gevolg dat daarvoor op grond van de Omgevingswet de uitgebreide projectprocedure moet worden gevolgd. Met deze kennisgeving start binnen deze procedure formeel (opnieuw) de verkenningsfase. Met nog steeds als opgave het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op het betrokken deel van de A20.

Hoewel formeel sprake is van de start van een nieuwe verkenning gaat het inhoudelijk om een aanvullende verkenning. Er kan op een goede wijze worden voortgebouwd op de inzichten die zijn verkregen vanuit de omgeving (burgers, bedrijven, overheden en andere partijen) bij de start van de verkenning en tijdens de eerder uitgevoerde verkenning door Rijkswaterstaat.

HOE KUNT U MEEDENKEN?

Rijkswaterstaat heeft een participatieplan opgesteld waarin is beschreven hoe en wanneer de omgeving tijdens de verschillende stappen binnen de te doorlopen projectprocedure wordt betrokken.

Aan het einde van de verkenning zal voor dit project een publieksbijeenkomst gepland worden in het kader van de zienswijzeprocedure over de ontwerpvoorkeursbeslissing. De exacte datum en locatie van de publieksbijeenkomst worden te zijner tijd via verschillende kanalen bekendgemaakt.

Daarna volgt nog een publieksbijeenkomst in het kader van de zienswijzeprocedure op het moment dat het ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt. Tijdens het gehele proces heeft u de mogelijkheid om mee te denken op het ontwerp via de interactieve tracékaart.

Tijdens de verkenningsfase willen wij u vragen wat u van het geoptimaliseerde voorkeursalternatief vindt. Wij vragen u ook – binnen een periode van zes weken na de publicatie van deze kennisgeving – eventuele mogelijke andere oplossingen voor de hiervoor beschreven opgave voor de rijksweg A20 voor te dragen.

WAAR MOET EEN OPLOSSING AAN VOLDOEN?

Rijkswaterstaat beseft dat de omgeving op een eerder moment is gevraagd mee te denken over de opgave. Toch vragen wij iedereen via deze kennisgeving om nogmaals mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en mogelijke andere of afwijkende oplossingen aan te dragen dan het hiervoor afgebeelde voorkeursalternatief.

Als u dit doet, wordt bezien of deze oplossingen redelijkerwijs in beschouwing kunnen worden genomen. Dit zal worden gedaan aan de hand van de volgende uitgangspunten, die inhouden dat de aangedragen oplossing:

 • 1. redelijkerwijs een oplossing biedt voor de opgave de doorstroming en verkeersveiligheid op de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbeteren;

 • 2. technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar is;

 • 3. voor Rijkswaterstaat vanuit haar verantwoordelijkheid als beheerder van rijkswegen voldoet;

 • 4. geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit en de aanwezige waarden in en rondom het projectgebied, kosteneffectief is en past in de planning die leidt tot realisatie uiterlijk in 2030.

WILT U DOCUMENTEN BEKIJKEN?

Deze informatie en de bijbehorende documenten staan vanaf donderdag 11 januari 2024 op Platform Participatie.

Op papier kunt u de documenten van donderdag 11 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024 bekijken bij:

 • Gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, (tel.) 0180 -330 300;

 • Huis van de Stad, burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda, (tel.) 0182 – 588 444;

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 9, 2515 XP Den Haag, (tel.) 070 – 456 96 07.

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie in verband met de openingstijden.

WILT U EEN INFORMATIEBIJEENKOMST BEZOEKEN?

U bent van harte welkom op onze informatiebijeenkomsten. U kunt tijdens deze bijeenkomsten op elk gewenst moment binnenlopen en met medewerkers van Rijkswaterstaat in gesprek gaan.

 • Donderdag 8 februari 2024, locatie: Van der Valk-hotel Nieuwerkerk, adres: Parallelweg Zuid 185 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

 • Dinsdag 13 februari 2024, locatie: Lunchcafé La Musette, adres: Grote Esch 1003 in Moordrecht.

Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het project en de verkenning die zal plaatsvinden. Deze bijeenkomsten worden ook gebruikt om ideeën, oplossingsrichtingen en kansen op te halen.

HOE KUNT U REAGEREN?

U kunt op drie manieren reageren, vanaf donderdag 11 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024:

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via ons formulier.

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 070 – 456 96 07.

Per post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

o.v.v. A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

WAT GEBEURT ER MET UW REACTIE?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw reactie. Uw reactie wordt betrokken bij de verkenning. Als u een mogelijke oplossing voor de opgave aandraagt, heeft u de mogelijkheid de Minister te verzoeken om advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige.

De Minister beslist aan de hand van de eerder beschreven uitgangspunten of uw voorgedragen oplossing redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen. Uiterlijk bij het nemen van de voorkeursbeslissing wordt gereageerd op eventuele aangedragen andere oplossingen.

Uw reactie op het participatieplan wordt gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven.

In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende reacties wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd.

WILT U HULP VAN HET INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Soms vinden mensen dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning bij vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een reactie.

WILT U MEER INFORMATIE?

Meer informatie over het project en de participatiemogelijkheden op Platform Participatie.

Vragen over het project? Neem contact op met Rijkswaterstaat via onderstaande gegevens:

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

t.a.v. Projectteam A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

Landelijke Informatielijn: 0800 – 8002

E-mailadres: A20NKGplanuitwerking@rws.nl.

Vragen over de procedure? Bel 070 – 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u op de hoogte blijven over de planuitwerking verbreding A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda, schrijft u zich dan in op onze nieuwsbrief.

Naar boven