Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Definitieve vergunning GE HealthCare B.V.

Vanaf 20 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 ligt de ontwerpvergunning aan GE Healthcare B.V. (hierna: GE) ter inzage. Tot en met 1 mei 2024 kan eenieder beroep over de definitieve vergunning indienen.

Achtergrond van de vergunning

GE maakt voor haar handelingen met stralingsbronnen gebruik van ruimten in de nieuwbouwlocatie van GE op het terrein van de Alrijne Zorggroep, gelegen aan de Simon Smitweg 3A te Leiderdorp. In deze nieuwbouwlocatie is ook een radiofarmaceutische apotheek gerealiseerd.

Voor de ingebruikname van deze nieuwe apotheek wordt een revisie van de actuele vergunning aangevraagd. De radiofarmaca-apotheek is gebouwd in verband met de bereiding en distributie van radiofarmaca ten behoeve van medisch diagnostisch onderzoek en radiotherapie. In deze radiofarmaca-apotheek bereidt GE radiofarmaca met behulp van onder andere de radionucliden radium-223, technetium-99m, jodium-123, gallium-68 en fluor-18. Deze radiofarmaca worden toegepast bij de afdelingen Nucleaire Geneeskunde van een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast worden ook handelingen aangevraagd met ingekapselde bronnen ten behoeve van ijk- en referentiedoeleinden en het voorhanden hebben van verarmd uranium ten behoeve van afscherming.

Milieueffectrapportage

Een deel van de voorgenomen activiteiten valt onder categorie D 23.2 van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor mer-beoordelingsplicht geldt. De ANVS heeft op 10 mei 2023, krachtens artikel 7.17, eerste lid, van de Wm de beslissing onder nummer ANVS-PP-2023/0095408-07 genomen, dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Van deze beslissing is op 25 mei 2023 mededeling gedaan in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

GE heeft op 2 juni 2023 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 20 september 2023 en op 31 oktober 2023 en op 1 november 2023 door GE nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Op 10 januari 2024 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak. De inspraaktermijn liep tot en met 21 februari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen.

De vergunning

In de vergunning is met de aangevraagde handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van de bereiding van radiofarmaca, ijk- en referentiedoeleinden en het voorhanden hebben van verarmd uranium ten behoeve van afscherming onder voorwaarden ingestemd.

De vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15 onder a en 29 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 20 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 inzien op de volgende locaties:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: telefoon 088 – 489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

  • De stukken zijn gepubliceerd op de website van de ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) | Autoriteit NVS.

  • Gemeente Leiderdorp, Willem Alexanderlaan 1 te Leiderdorp (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag 8.30 – 17.00 uur, woensdag van 8.30 – 20.00 uur en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur). Bel voor een afspraak: 071 – 589 56 91.

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep tegen dit besluit staat tot en met 1 mei 2024 open voor:

  • Belanghebbenden. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.

  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Voor beide groepen geldt dat het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener moet duidelijk aangeven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het besluit treedt op 2 mei 2024 in werking, tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor moet u beschikken over DigiD.

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Beroep GE Healthcare’.

Naar boven