Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 maart 2024, MINBUZA-2024.20531, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 april 2023, Min-BuZa.2023.15230, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling en wijziging beleidsregels Subsidieprogramma Orange Corners)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 5.1 en 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen voor subsidie in de derde openstelling van het Subsidieprogramma Orange Corners zijn gericht op de doellocaties Palestijnse gebieden en Senegal en worden ingediend vanaf 3 juni 2024 tot en met 12 juli 2023, 23:59 uur Nederlandse tijd (Midden-Europese Tijd).

Artikel 2

Voor subsidieverlening in het kader van de derde openstelling van het Subsidieprogramma Orange Corners geldt een subsidieplafond van € 1,2 miljoen, waarvan voor aanvragen in elk van de doellocaties maximaal € 600.000 beschikbaar is.

Artikel 3

Uit oogpunt van doelmatigheid zal per doellocatie, genoemd in artikel 1, niet meer dan één subsidieaanvraag in aanmerking kunnen komen voor subsidieverlening. De verdeling van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvraag die het beste voldoet aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komt. Indien twee of meer van de aanvragen die betrekking hebben op dezelfde doellocatie in gelijke mate voldoen aan de maatstaven, wordt de rangschikking van de gelijk scorende aanvragen bepaald door loting.

Artikel 4

De bijlage van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 april 2023 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De laatste alinea van paragraaf 4.1. (Doel) komt als volgt te luiden:

Het subsidieprogramma is gericht op subsidiëring van activiteiten in de doellocaties Algerije, Angola, Burundi, Democratische Republiek Congo, Egypte, Ghana, Irak (exclusief de Koerdische Regio in Irak), Ivoorkust, Koerdische Regio in Irak, Mali, Marokko, Mozambique, Nigeria, Palestijnse gebieden, Senegal, Soedan, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan.

B

De tekst in paragraaf 4.6 (Looptijd van de activiteiten) komt als volgt te luiden:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten een looptijd van vier jaar hebben, met als startdatum 1 januari 2025 en als einddatum 31 december 2028.

C

In de eerste zin van paragraaf 4.7 (Omvang van de subsidie) wordt ‘€ 750.000’ vervangen door ‘€ 600.000’.

D

Na de tabel in Annex 1 wordt de volgende tabel ingevoegd:

Doellocatie

Relevante thema’s en sectoren

Gewenste geografische focus

Palestijnse gebieden

De volgende thema’s en sectoren worden als de meest relevante gezien:

– Landbouw

– Toegang tot water en land

– ICT en digitalisering

De Westelijke Jordaanoever en waar mogelijk Gaza

Senegal

Er zijn geen specifieke thema’s of sectoren aangewezen als de meest relevante. De focus dient te liggen op de slagingskans en schaalbaarheid van de te ondersteunen ondernemingen.

Dakar en waar mogelijk andere steden/regio’s

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2029, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die tijd zijn verleend en de bijlage bij Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 april 2023, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners) zoals deze luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing blijft op reeds voor die dag ingediende aanvragen en verleende subsidies.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, S. Collet

TOELICHTING

Met dit besluit wordt de derde aanvraagronde opengesteld voor subsidieaanvragen in het kader van het Subsidieprogramma Orange Corners. Er is in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar voor het verlenen van subsidies voor aanvragen ingediend in de derde openstelling.

Het gaat hierbij om de doellocaties Palestijnse Gebieden en Senegal. Hiervoor geldt dat er een aanvraag voor subsidie kan worden gedaan voor 75% van de totale projectkosten, tot een maximum van € 600.000 voor elk van de doellocaties. Er kan één subsidie worden aangevraagd per locatie, en de projecten dienen een looptijd te hebben van vier jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, S. Collet

Naar boven