Kennisgeving 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de alternatieven en de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER).

Het voornemen van het project 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens

Met de kennisgeving van 17 november 2022 heeft de Minister voor Klimaat en Energie het voornemen gepubliceerd om een verkenning te starten naar het aanleggen van een nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens. Voor dit project wordt een MER opgesteld.

Tracéalternatieven NRD.

Tracéalternatieven NRD.

Besluitvorming

Op de besluitvorming voor deze nieuwe hoogspanningsverbinding is de projectprocedure van toepassing. Dit betekent dat het rijk bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing hiervan. Besluitvorming vindt getrapt plaats. De verkenningsfase (2022-2025) eindigt met een voorkeursbeslissing. Hierin wordt een keuze gemaakt uit één of een combinatie van de in het planMER onderzochte tracéalternatieven. In de planuitwerkingsfase (voorzien 2025-2028) wordt de voorkeursbeslissing verder uitgewerkt. Het definitieve tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt vastgelegd in een projectbesluit. Het milieueffectrapport levert informatie voor beide beslissingen.

De voorkeursbeslissing en het projectbesluit zijn ruimtelijke besluiten die worden genomen door de Minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Milieueffectrapportage (MER)

Met een MER worden milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit, gezondheid, landschap, ecologie, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige plek krijgen in de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden te onderzoeken.

Welke informatie is nodig voor de milieueffectrapportage

De Minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben in de concept notitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) aangegeven welke alternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd. De concept-NRD heeft ter inzage gelegen van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023. Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de concept-NRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 106 zienswijzen ontvangen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 21 september 2023 een advies uitgebracht over de concept-NRD.

Vaststelling van de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Mede op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Minister voor Klimaat en Energie op 31 januari 2024 de NRD vastgesteld.

Waar kunt u de NRD inzien

U kunt de definitieve NRD inclusief het vaststellingsbesluit en de nota van antwoord inzien op www.rvo.nl/hsv-380-kv-vierverlaten-ens. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Op basis van het MER en de onderzoeken naar techniek, kosten, toekomstvastheid en omgeving wordt een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een (ontwerp) voorkeursbeslissing. De (ontwerp) voorkeursbeslissing wordt samen met het planMER en andere onderzoeken ter inzage gelegd. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl

Naar boven