Verklaring van toetreding van de Koninklijke Marechaussee tot iCOV

Datum: 01-02-2024

Conform het akkoord van de Opdrachtgevers van iCOV,

Overwegende dat:

  • de Koninklijke Marechaussee (hierna: KMar) welke politietaken uitvoert zoals genoemd in art 4, eerste lid, van de Politiewet 2012, is belast met een publiekrechtelijke taak die verband houdt met de doelen als omschreven in artikel 2 van het Convenant infobox Crimineel en onverklaarbaar Vermogen (iCOV) 2018;

  • de directeur operatiën van de KMar de intentie heeft uitgesproken om de KMar toe te laten treden tot iCOV;

De directeur operatiën verklaart hierbij dat:

  • 1. Kennis is genomen van de inhoud van het convenant iCOV 2018, met de onderliggende protocollen gegevensverwerking productie 2018 en Research and Development 2018 en de regeling tot mandaat, volmacht en machtiging Hoofd iCOV 2018;

  • 2. De Wet politiegegevens van toepassing is op de gegevensverwerking door de KMar en overeenkomstig het bij of krachtens die wet gestelde wordt gewerkt;

  • 3. De Minister van Defensie wordt aangemerkt als bestuursorgaan dat gedeeld (eind)verantwoordelijk is voor de gegevensverwerkingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid van het Convenant;

  • 4. De KMar – met inachtneming van voornoemde bepalingen – toetreedt tot iCOV.

Deze verklaring van toetreding geldt als instemming met en accordering van het Convenant iCOV 2018 en de geldende protocollen gegevensverwerking. Deze verklaring geldt eveneens als verlening van mandaat, volmacht en machtiging zoals bepaald is in de mandaatregelingen die horen bij het Convenant iCOV 2018.

Deze verklaring treedt in werking met ingang van de dag na datum uitgifte van de Staatscourant waarin deze verklaring wordt geplaatst.

Aldus ondertekend, Brigade Generaal P.B. Hulsbosch De directeur operatiën van de KMar

Naar boven