Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) fase 6, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving terinzagelegging besluit

Van vrijdag 2 februari tot en met vrijdag 15 maart 2024 ligt het besluit ter inzage voor Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). U kunt in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerpbesluit.

Het project

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een hoogspanningsnet op zee aanleggen. Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) verbindt de windmolens van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een deel van het windgebied Hollandse Kust (west) met het landelijke hoogspanningsnet.

Waarom is dit project nodig?

De energie-infrastructuur moet de komende jaren worden vernieuwd, om klaar te zijn voor de groeiende vraag naar bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof en circulaire grondstoffen.

In de eerdere fasen lagen het inpassingsplan en een aantal besluiten ter inzage. Deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt deze besluiten desgewenst nog raadplegen via de volgende website: Net op zee – Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) (rvo.nl).

Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van een nieuw besluit dat ook voor het project nodig is (fase 6), te weten: Goedkeuringsbesluit afwijking gronddekking zoals bedoeld in de Watervergunning voor het installeren, gebruiken en opruimen van het net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west Alpha) RWSZ2018-00013523.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de Raad van State van zaterdag 3 februari tot en met vrijdag 15 maart 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerp van het besluit. Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

In deze periode zijn de documenten met informatie over de besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/hollandse-kust-noord-en-west-alpha.

U kunt alleen op afspraak de documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 070 379 89 79.

U kunt op twee manieren in beroep gaan:

Post: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Digitaal: via de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt het beroep niet in behandeling genomen. Na 15 maart 2024 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op zee Hollandse Kust (noord) en Net op zee Hollandse Kust (west Alpha) en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/hollandse-kust-noord-en-west-alpha. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven