Kennisgeving Kernenergiewet besluit tot aanwijzing Vinçotte nv als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De ANVS heeft op 10 juli 2024 Vinçotte nv aangewezen als keuringsinstelling voor het keuren van nucleaire drukapparatuur. De aanwijzing is bedoeld voor keuringswerkzaamheden in alle fasen in het keuren van nucleaire drukapparatuur, te weten de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase.

De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar en vervalt met ingang van 22 augustus 2026.

Procedure

Op 15 mei 2024 ontving de ANVS van Vinçotte nv een verzoek tot aanwijzing als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. Op de behandeling van het verzoek is hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat we naar aanleiding van dit verzoek het definitieve aanwijzingsbesluit direct hebben genomen.

Bezwaar maken tegen de aanwijzing

Als u belanghebbende bent, kunt u tot en met 21 augustus 2024 bezwaar maken. Schrijf daarvoor een bezwaarschrift en zet daarin:

  • De datum;

  • Uw naam;

  • Uw adres;

  • Waarom u bezwaar maakt;

  • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift daarna op naar de ANVS, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Zet op uw envelop dat het om een ‘Bezwaar’ gaat.

Voorlopige voorziening

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen. Met een voorlopige voorziening kunt u ervoor zorgen dat de aanwijzing niet ingaat, totdat de Raad van State uw verzoek heeft behandeld. U betaalt hiervoor wel griffierecht.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kunt u op 2 manieren indienen:

  • 1. Online: via het digitale loket van de Raad van State. Daar logt u in met uw DigiD.

  • 2. Per post: stuur een brief naar de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Heeft u vragen over dit proces? Of wilt u de hoogte van het griffierecht weten? Neem dan contact op met de Raad van State via telefoonnummer 070-426 44 26.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de aanwijzing en de stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 088-489 05 00. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar info@anvs.nl. Zet ‘Vraag over aanwijzing Vinçotte nv’ dan in de onderwerpregel van uw mail.

Naar boven