Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 2 juli 2024 nr. BOACAT2024/073, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Oost-Brabant, ZSM 2021 van 26 januari 2021, kenmerk BOACAT2020/075

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de regionale eenheid Oost-Brabant van 18 april 2024 waaruit blijkt dat de noodzaak tot het wijzigen van het eerder genoemde categoriale besluit aanwezig is;

Gelet op:

 • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 7, negende lid, van de Politiewet 2012;

 • artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten;

 • de regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaren;

 • de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, ZSM 2021 van 26 januari 2021, kenmerk BOACAT2020/075 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2 komt te luiden:

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen:

 • 1. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van Generalist Intake en Service, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Brabant.

 • 2. de vrijwillig ambtenaren van politie bedoeld in artikel 2, onder c, van de Politiewet 2012 voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Brabant.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2024

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, A. Žubrinić Operationeel manager afdeling V&T

Bezwaar maken

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via justis.nl of schriftelijk indienen door deze te sturen naar het volgende adres:

Justis

Afdeling V&T

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.

Naar boven