Kennisgeving Kernenergiewet Ontwerpbeschikking Metrex B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 ligt de ontwerpvergunning aan Metrex B.V. ter inzage. Tot en met 14 augustus 2024 kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de beschikking

Metrex B.V., gevestigd te Heerlen, heeft op 22 januari 2024 een nieuwe vergunning aangevraagd voor het verrichten van handelingen met van nature voorkomende radioactieve stoffen (NORM-materialen) die in grondstoffen voorkomen. De handelingen vinden plaats aan Sourethweg 13 te Heerlen.

Aanleiding voor vergunning

Metrex B.V. is actief in de procesindustrie en maakt voor haar primaire en/of secundaire processen gebruik van grondstoffen. In een partij grondstoffen bleek onbedoeld een vergunningplichtige hoeveelheid NORM-materialen aanwezig te zijn. NORM-materialen zijn van nature voorkomende radioactieve stoffen.

Vanwege de aanwezigheid van NORM-materialen is deze partij grondstoffen niet bruikbaar en wordt deze beschouwd als radioactief afval. De vergunning is bedoeld om deze specifieke partij NORM-materialen in het wettelijk controlestelsel te plaatsen. Op deze manier kan Metrex B.V. zich vervolgens via een controleerbare, wettelijk juiste en veilige manier ontdoen van deze partij NORM-materialen. De vergunning is daarom ook tijdelijk van aard.

Beperkt risico

De concentratie van de van nature voorkomende radioactieve stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Vanwege de omvang van de ontvangen partij grondstoffen, kan de hoeveelheid natuurlijke radioactieve stoffen toch boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning. Daarom heeft Metrex B.V. een vergunning volgens de Kernenergiewet (Kew) nodig om deze radioactieve stoffen tijdelijk voorhanden te mogen hebben en zich binnen de wettelijke termijn te ontdoen van deze radioactieve stoffen, door afvoer en stort op een hiervoor erkende bewerker of verwerker.

Om de vergunning te krijgen, heeft Metrex B.V. beheers- en veiligheidsmaatregelen getroffen om de radiologische risico’s voor werknemers, leden van de bevolking en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

Metrex B.V. heeft op 22 januari 2024 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag, op 11 maart 2024, is deze aanvraag door Metrex B.V. op 24 april 2024 nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot inspraak.

Ontwerpvergunning

In de ontwerpvergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 19 en 29 van de Kew en de artikelen 3.4, vierde lid, 3.5 en 3.8, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?

De ontwerpvergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 inzien op de volgende locatie:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken:

    088 – 489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

  • De stukken zijn ook gepubliceerd op de website van de ANVS.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning reageren?

Eenieder kan tot en met 14 augustus 2024 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Metrex B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag;

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze Metrex B.V.;

  • Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens kantooruren worden ingediend bij het ‘Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00.

Wie zienswijzen indient, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen gereageerd.

Ook van de definitieve vergunning wordt openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze Metrex B.V.’.

Naar boven