Kennisgeving Kernenergiewet Definitieve vergunning IHC Onroerend Goed B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf 5 juli 2024 tot en met 16 augustus 2024 ligt de definitieve vergunning van IHC Onroerend Goed B.V. ter inzage. Tot en met 16 augustus 2024 kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond van de vergunning

Locatie

IHC Onroerend Goed B.V. (hierna: IHC) heeft twee locaties waar handelingen met radioactieve stoffen in de vorm van ingekapselde bronnen verricht worden, in Sliedrecht (Industrieweg 30) en Kinderdijk (Smitweg 6). IHC heeft voor beide locaties een vergunning voor het verrichten van handelingen.

Vanwege verhuizing van de bronnen waarmee de handelingen worden verricht van locatie Sliedrecht naar locatie Kinderdijk, dient een vergunning te worden aangevraagd voor alle handelingen tezamen.

Handelingen

De handelingen bestaan uit het inbouwen van de bronnen (cobalt-60 en cesium-137) in baggerschepen, de kalibratie van de bronnen en het opslaan van deze bronnen voor de inbouw. Deze baggerschepen zijn niet van IHC. De bronnen op de baggerschepen worden gebruikt om het volume te meten van het opgehaalde zand.

Daarnaast voert IHC handelingen ten behoeve van materiaalanalyse uit met een handheld toestel dat gebruikmaakt van röntgenfluorescentie.

IHC voert de handelingen met bronnen en het handheld toestel uit op haar terrein gelegen aan de Smitweg 6 te Kinderdijk. Op dit terrein is een gedeelte ingericht voor de opslag van de bronnen en voor de andere handelingen met de bronnen en het handheld toestel.

Nadat de nieuwe vergunning van kracht is geworden, worden de oude vergunningen ingetrokken.

Bevoegd gezag

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

IHC Onroerend Goed B.V. heeft op 28 november 2023 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 15 maart 2024 en 6 mei 2024 door IHC Onroerend Goed B.V. nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Definitieve vergunning

Op 17 mei 2024 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak.

De inspraaktermijn liep tot en met 28 juni 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen.

De vergunning

In de vergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht in de definitieve vergunning.

De vergunning is verleend op grond van artikel 29 en 34 van de Kernenergiewet en artikel 3.4, vierde lid, 3.5 en 3.8, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 5 juli 2024 tot en met 16 augustus 2024 inzien op de volgende locaties:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: telefoon 088 – 489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

  • De stukken zijn ook gepubliceerd op de website van de ANVS.

  • Gemeente Molenlanden, Voorstraat 88 te Groot-Ammers. Om de stukken in te zien, kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak maken: 088 – 751 50 00.

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep tegen dit besluit staat tot en met 16 augustus 2024 open voor:

  • Belanghebbenden. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.

  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Voor beide groepen geldt dat het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener moet duidelijk aangeven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het besluit treedt op 17 augustus 2024 in werking, tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor moet u beschikken over DigiD.

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze IHC Onroerend Goed B.V.’.

Naar boven