Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 13 juni 2024, nr. 2024-0000154300, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met een verhoging van twee subsidieplafonds

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1a van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel D15 wordt ‘€ 8,5 miljoen’ vervangen door ‘€ 13 miljoen’.

B

In artikel D42 wordt ‘€ 10.350.000,–’ vervangen door ’€ 30 miljoen’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

TOELICHTING

Deze regeling verhoogt de subsidieplafonds die zijn opgenomen in artikel D15 (investeringsprioriteit D-subsidies aangevraagd door de Minister van Justitie en Veiligheid) en artikel D42 (investeringsprioriteit D-subsidies aangevraagd door het UWV) van bijlage 1a van de Subsidieregeling ESF 2014–2020. De einddeclaraties die horen bij de verleende subsidies waarop de subsidieplafonds betrekking hebben, bevatten substantieel meer subsidiabele uitgaven. Hierdoor werden de oorspronkelijke subsidieplafonds overschreden. Omdat er budgettaire ruimte bestaat binnen het totaal door de Europese Commissie beschikbaar gestelde budget in relatie tot REACT-EU, zijn de hiervoor genoemde subsidieplafonds nu verhoogd.

Deze regeling treedt, in afwijking van de minimuminvoeringstermijn en de vaste verandermomenten, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze afwijkingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat bepaalde subsidiabele uitgaven van subsidieontvangers vanwege de subsidieplafonds niet kunnen worden vergoed, terwijl hiervoor wel geld beschikbaar is.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Naar boven