Kennisgeving Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Minister voor Klimaat en Energie (hierna K&E) heeft in juni de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) voor Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland vastgesteld. De NRD beschrijft wat er in de Milieueffectrapportage (hierna MER) onderzocht gaat worden en tot in welke detail. Met de vaststelling van de NRD kan gestart worden met de benodigde milieuonderzoeken voor het opstellen van de MER.

Wat is een Milieueffectrapportage (MER)?

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom belangrijk om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. In de MER-procedure worden daarom mogelijke milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit van de mens, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de MER.

Iedereen kon reageren op de conceptversie van de NRD

De concept-Notitie Reikwijdte en Deatilniveau (hierna cNRD) heeft ter inzage gelegen van vrijdag 3 november tot en met donderdag 14 december 2023. Iedereen heeft in die periode kunnen reageren op de cNRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 21 reacties ingediend.

Advies van de commissie mer

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 14 maart 2024 een advies uitgebracht op de cNRD. Dat advies is hier te vinden. Uit de reacties en het advies van de Commissie mer komt een aantal zaken naar voren die belangrijk zijn om in de MER op te nemen. Hoe er met deze aangedragen oplossingen wordt omgegaan, is te lezen in de Nota van Antwoord op de cNRD waarin het advies van de Commissie mer is opgenomen.

Waar kunt u de NRD inzien?

U kunt de definitieve NRD inzien op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, telefoon (070) 379 89 79.

Hulp nodig?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de digitale samenleving. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. U kunt er binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld om de documenten die bij dit project horen op de computer te bekijken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt.

Over het project en de procedure

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (dochteronderneming van Gasunie) gaan een landelijk waterstofnetwerk ontwikkelen. Dit waterstofnetwerk bestaat uit ondergrondse buisleidingen die de vijf grote industriegebieden in Nederland met elkaar, met waterstofimport en -opslag en met het buitenland verbindt. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland is onderdeel van dit landelijk netwerk. Het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland loopt vanaf de Belgische grens bij Sas van Gent naar Vlissingen in Zeeland en Moerdijk in Noord-Brabant.

Waarom is dit project nodig?

Voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen, zoals waterstof, onmisbaar. Waterstof is een noodzakelijke schakel en speelt een onmisbare rol in het duurzame energiesysteem van de toekomst in Nederland. Het kabinet erkent met de Kabinetsvisie Waterstof de noodzaak om vroegtijdig in te zetten op infrastructuur die waterstof in heel Nederland beschikbaar maakt. Dit wordt duidelijk in de afspraken in het Klimaatakkoord waarin voor waterstof een stevige ambitie is opgenomen. Een landelijk waterstofnetwerk is namelijk cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de waterstof economie en daarmee de verduurzaming van Nederland.

Projectprocedure en besluitvorming

Voor dit project is de Projectprocedure onder de Omgevingswet van toepassing. Dit betekent dat de Minister voor K&E de procedure coördineert en samen met de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt waar het waterstofnetwerk komt. Het tracé wordt vastgesteld in een projectbesluit. Het projectbesluit wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor het project nodig zijn.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn en www.hynetwork.nl/zuidwest-nederland. Heeft u vragen over de procedure? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Naar boven