Besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van 7 mei 2024, houdende vaststelling van de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, als beschreven in dit besluit en de daarbij horende bijlagen (Tarievenbesluit 2024)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009 en artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de Verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de Verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 98/8/EG of op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de Biocidenverordening;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Gewasbeschermingsmiddelenverordening:

Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

b. Gewasbeschermingsrichtlijn:

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;

c. Biocidenverordening:

Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden;

d. Biocidenrichtlijn:

Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden;

e. de wet:

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb);

f. de regeling:

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

g. Werkzame stof:
 • i. gewasbeschermingsmiddelen

  • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

  • 2. een werkzame stof die

   • a. niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en

   • b. die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en

   • c. daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

 • ii. biociden

  • 1. werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biocidenverordening;

h. Register for Biocidal Products (R4BP):

Informatiesysteem voor indiening van biociden aanvragen onder verordening (EU) 528/2012 en voor uitwisseling van informatie tussen autoriteiten, Commissie, Agentschap en aanvragers.

i. Servicedesk (SD) bestaat uit een Front- en Backoffice:

de frontoffice betreft de eerste-lijnondersteuning door de Servicedesk, de backoffice betreft de tweede-lijnondersteuning door verschillende expertises.

j. Werkelijke kosten:

betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb bestede uren) van intake tot en met eindbesluit en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

k. Tijdige betaling:

er is tijdig betaald als de betaling voor het einde van de in de factuur genoemde termijn door het Ctgb is ontvangen.

HOOFDSTUK 2. TARIEVEN

Artikel 2. Tarieven

Het Ctgb brengt tarieven in rekening die verschuldigd zijn in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten. De tarieven van de Servicedesk staan in bijlage I, de tarieven aanvraag gewasbescherming in bijlage II, de tarieven aanvraag biociden in bijlage III en het uurtarief in bijlage IV.

Artikel 3. Vaste tarieven en tarieven op basis van nacalculatie

 • 1. Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven:

  • a. Aanvragen op basis van nacalculatie. Hierbij wordt vooraf een voorschot gevraagd. De eindafrekening vindt plaats aan het eind van het aanvraagproces op basis van werkelijke kosten. Indien het voorschot ontoereikend blijkt dan wordt er tussentijds aanvullend gefactureerd. Bij gewasbeschermingsaanvragen die ingetrokken worden voordat het dossier daadwerkelijk wordt ingediend worden de reeds betaalde aanvraagkosten niet terugbetaald.

  • b. Aanvragen op basis van een vast tarief. Deze tarieven worden vooraf in rekening gebracht en hierbij vindt geen eindafrekening plaats. Indien het Ctgb besluit tot het opvragen van aanvullende gegevens dan worden daarvoor de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht. Bij biocide aanvragen die het Ctgb als CMS (betrokken lidstaat) uitvoert, kan het voorkomen dat tussen het indienen van de aanvraag en het kunnen starten met de evaluatie enkele jaren zit. Dit is de tijd die de evaluerende lidstaat nodig heeft om de (initiële) beoordeling af te ronden. Het tarief dat het Ctgb als CMS in rekening brengt voor deze aanvragen zal gebaseerd worden op de kosten zoals die in het tarievenbesluit worden aangegeven in het jaar waarin de evaluatie bij het Ctgb start. Dit geldt voor het gehele bedrag, dus aanvraagkosten én evaluatiekosten. Eerder betaalde aanvraagkosten worden daarbij verrekend.

 • 2. Voor werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Jaarlijkse vergoeding

 • 1. Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht.

 • 2. De peildatum voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide is 1 februari en dat is tevens de datum waarop de registratie voor het volgend jaar een feit is als de registratie niet voortijdig schriftelijk is ingetrokken.

 • 3. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Kaderformulering

Bij aanvragen voor biociden onder overgangsrecht is het mogelijk om toelatingen voor een groep van zeer vergelijkbare producten aan te vragen door een gecombineerde aanvraag in te dienen.

HOOFDSTUK 3. FACTURERING, BETALING EN NACALCULATIE/RESTITUTIE

Artikel 6. – Gewasbescherming en Biociden onder NL overgangsrecht

 • 1. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • 2. Voor de verschuldigde aanvraag- en beoordelingskosten wordt door het Ctgb een factuur verzonden met een betalingstermijn van 30 dagen. Niet tijdige betaling kan leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag.

 • 3. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • 4. Voor andere tarieven of kosten geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer voldoet.

Artikel 7. – Biocidenverordening

 • 1. Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag geplaatst in R4BP.

 • 2. De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moeten zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • 3. Bij niet-tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • 4. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • 5. Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer expertises kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die expertises van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening (conform artikel 80 lid 3 onder d).

  Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

HOOFDSTUK 4 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

Artikel 9. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

Artikel 10. Intrekking eerder tarievenbesluit

Het “Tarievenbesluit Ctgb 2024” wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2024, voor zover nodig met terugwerkende kracht, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tarievenbesluit Ctgb aanpassing per 1 juli 2024”.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden d.d. 7 mei 2024

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor deze, de Voorzitter

TOELICHTING OP HET TARIEVENBESLUIT

Aanleiding aanpassing Tarievenbesluit per 1 juli 2024

Op 24 april 2024 is de nieuwe CAO Rijk getekend. De looptijd van deze nieuwe CAO is van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Als gevolg hiervan is er sprake van een onvoorziene forse stijging van de salariskosten en is het Ctgb genoodzaakt om het uurtarief voor 2024 per 1 juli te verhogen naar € 190,–. Dit betekent dat alle tarieven zijn aangepast op basis van het nieuwe uurtarief.

Daarnaast zijn de omschrijvingen van de biocidenaanvragen geactualiseerd.

Algemeen

De wet bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van zijn taken, moeten worden gedekt uit de door het college vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Opbouw van tarieven

De tarieven zijn kostendekkend. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de verschillende fases en expertises die van toepassing zijn op de beoordeling van hun aanvraag. Voorbeelden van fases zijn: intake/validatie, beoordeling en aanvullende vragen. Met expertises wordt onder andere bedoeld: projectbegeleiding, humane toxicologie, residuen, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, chemie en werkzaamheid, etc.

Door de diversiteit in omvang en complexiteit van een aanvraagdossier kunnen de kosten sterk uiteenlopen, deze zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden. Ook het type aanvraag is bepalend voor de kosten.

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd.

Betaling in termijnen

Het is mogelijk om te betalen in termijnen. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag onder de biocidenverordening wordt ingediend, geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling via het Register for Biocidal Products (R4BP).

BIJLAGE I – TARIEVEN SERVICEDESK

Verzoeken

Omschrijving

Bedrag

Categorie

   

1

Servicedeskvragen beantwoord door frontoffice

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Servicedeskvragen beantwoord door backoffice

Werkelijke kosten met een voorschot van € 2.750,– indien de verwachte urenbesteding gelijk of groter is dan 15 uur

3

Pre-submission meeting (PSM)

Meeting voor (deel)vragen over dossiervoorbereiding

Werkelijke kosten met een voorschot van € 1.650,– per in te schakelen expertise

4

Workshop

Bijeenkomst om aanvragers op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk.

Werkelijke kosten worden per workshop bepaald

BIJLAGE II – TARIEVEN AANVRAAG GEWASBESCHERMING

Aanvragen met betrekking tot werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatie momenten. De genoemde voorschotbedragen zoals genoemd in de tabellen hierna betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van deze dossiers in afgelopen jaren.

 • 1. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

 • 2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen – nacalculatie

  • a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

  • b. Aanvraag Nederland als betrokken lidstaat

  • c. Aanvraag wederzijdse erkenning

  • d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

  • e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

  • f. Aanvraag nationale wijziging

 • 3. Overige aanvraag gewasbescherming

 • 4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

1. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

TGEURAP

TGEURAPR

Aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe werkzame stof of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof gewasbescherming met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 27.500,–

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 275.000,–

Peer review en Europese besluitvorming

€ 80.000,–

TGEURAP-M, TGEURPR-M

Aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe werkzame stof of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof gewasbescherming van een micro-organismen met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 27.500,–

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 110.000,–

Peer review en Europese besluitvorming

€ 33.000,–

TGEUCORA

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof gewasbescherming met Nederland als co-rapporteur

 

Leveren commentaar op stofbeoordeling RMS

€ 16.500,–

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 55.000,–

Peer review en Europese besluitvorming

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 27.500,–

TGEURPCD

Aanvraag tot beoordeling van confirmatory data voor werkzame stoffen met Nederland als rapporteur

 

Beoordeling confirmatory data

€ 27.500,–

TGDM

Aanvraag tot datamatching van een werkzame stof gewasbescherming

€ 11.000,–

TGDM-C4

Aanvraag tot datamatching van categorie 4 data werkzame stof gewasbescherming

€ 2.200,–

2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen – nacalculatie

a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

ZTG

Aanvraag tot zonale toelating van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

Beoordelingskosten

€ 85.000,–

ZTG-LR

Aanvraag tot zonale toelating van een gewasbeschermingsmiddel op basis van laag risicostoffen met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

Beoordelingskosten

€ 55.000,–

ZWTG

Aanvraag tot zonale wijziging van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

Beoordelingskosten

€ 70.000,–

ZWTG-LR

Aanvraag tot zonale wijziging van een gewasbeschermingsmiddel op basis van laag risicostoffen met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

Beoordelingskosten

€ 55.000,–

ZRG

Aanvraag tot zonale verlenging van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als rapporteur

 

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

Beoordelingskosten

€ 85.000,–

b. Aanvraag Nederland als betrokken lidstaat

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLTG

Aanvraag tot zonale toelating van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als betrokken lidstaat

 

Aanvraagkosten

€ 11.000,–

Beoordelingskosten

€ 22.000,–

NLWTG

Aanvraag tot zonale wijziging van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als betrokken lidstaat

 

Aanvraagkosten

€ 8.800,–

Beoordelingskosten

€ 13.000,–

NLRG

Aanvraag tot zonale verlenging van een gewasbeschermingsmiddel met Nederland als betrokken lidstaat

 

Aanvraagkosten

€ 13.500,–

Beoordelingskosten

€ 27.500,–

c. Aanvraag wederzijdse erkenning

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLWERGZ

Aanvraag tot nationale toelating van een gewasbeschermingsmiddel via een wederzijdse erkenning

 

Aanvraagkosten

€ 6.500,–

Beoordelingskosten

€ 15.500,–

d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

MRL

Aanvraag tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

 

Aanvraagkosten

€ 4.500,–

Beoordelingskosten

€ 16.500,–

e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLKUG

Aanvraag tot nationale uitbreiding in Nederland van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen

 

Aanvraagkosten

€ 8.500,–

Beoordelingskosten

€ 11.000,–

f. Aanvraag nationale wijziging

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLWG

Aanvraag tot nationale wijziging WG voor Nederland specifieke vereisten van een gewasbeschermingsmiddel

 

Aanvraagkosten

€ 4.500,–

Beoordelingskosten

€ 8.250,–

3. Overige aanvraag gewasbescherming

Dit betreft aanvragen en beoordelingen op basis van een vast tarief of werkzaamheden op basis van werkelijke kosten.

 • a. Overige aanvraag beperkte beoordeling – vast tarief

 • b. Overige aanvraag met beoordeling – vast tarief

 • c. Overige werkzaamheden – werkelijke kosten

a. Overige aanvraag beperkte beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Administratieve en kleine wijzigingen

WNT

Aanvraag tot administratieve of kleine wijziging van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel – naam middel

€ 400,–

NLWATG

Aanvraag tot administratieve wijzigingen van een WG (taalkundige wijzigingen en beperkingen toepassingsgebied)

€ 575,–

WYG-AG

Aanvraag tot administratieve of kleine wijziging van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel – etikettering afgeleide of parallel vergunning

€ 400,–

OT

Aanvraag tot overschrijving van toelating(en)

€ 400,–

WNAW

Aanvraag tot administratieve wijzigingvan een toegelaten gewasbeschermingsmiddel – adresgegevens

Geen kosten

INTR

Aanvraag tot intrekking toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Geen kosten

WSGNW

Aanvraag tot administratieve of kleine wijziging van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel – niet wezenlijke wijziging samenstelling

€ 1.250,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant gewasbeschermingsmiddel en wijziging productielocatie

Geen kosten

Afgeleide toelatingen

AG,

VAG,

UAG

Aanvraag tot nieuwe of verlenging of uitbreiding van het toepassingsgebied afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel

€ 1.250,–

Parallelhandel vergunningen

PAG,

VPAG,

UPAG

Aanvraag totr nieuwe of verlenging of uitbreiding van het toepassingsgebied vergunning voor parallelhandel van een gewasbeschermingsmiddel

€ 1.250,–

Overige aanvragen

PGN

Aanvraag tot toelating van een proef voor een gewasbeschermingsmiddel waarbij behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 400,–

PGR

Aanvraag tot toelating van een proef voor een gewasbeschermingsmiddel waarbij behandelde gewassen wel in de voedselketen komen

€ 500,–

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewastoepassingen waarbij behandelde gewassen in de voedselketen komen

€ 190,–

VIG

Verzoek om inlichtingen over proeven op gewervelde dieren voor gewasbeschermingsmiddelen

€ 770,–

TT

Aanvraag tot toelating toevoegingsstof in een gewasbeschermingsmiddel

€ 1.250,–

TT-W

Aanvraag tot wijziging van een toevoegingsstof in een gewasbeschermingsmiddel

€ 400,–

EXV

Verzoek voor verklaring voor de export van een toegelaten of geregistreerd gewasbeschermingsmiddel

€ 400,–

b. Overige aanvraag met beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag1

WYG

Aanvraag tot administratieve of kleine wijziging van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel – verpakking/houdbaarheidstermijn/etikettering/overige wijziging van origineel of referentie middel.

€ 575,–

PWSG

Aanvraag tot wijziging productieproces en/of toevoegen productielocatie werkzame stof. Equivalentie nog niet beoordeelt door andere lidstaat

€ 2.450,–

PWSGC

Aanvraag tot wijziging productieproces en/of toevoegen productielocatie werkzame stof. Equivalentie wel beoordeelt door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC

€ 400,–

MTR

Aanvraag tot afleiden norm in het kader van de KRW

€ 2.850,–

IKV

Melding tot kennisstellingsverplichting

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid

€ 400,–

X Noot
1

Mocht een extra beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

c. Overige werkzaamheden

 

Omschrijving

Bedrag

ART 38

Verzoek tot vrijstelling van een gewasbeschermingsmiddel o.b.v. artikel 38 Wgb

Werkelijke kosten

4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

Bedrag

JV

Jaarlijkse vergoeding voor een door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddel

€ 1.840,–

BIJLAGE III –TARIEVEN AANVRAAG BIOCIDE

1. Aanvraag onder Verordening (EU) 528/2012 (BPR)

Aanvragen tot (verlenging van) goedkeuring van werkzame stoffen, aanvragen tot (verlenging en wijzingen van) Unietoelatingen, vereenvoudigde toelatingen en nationale toelatingen onder Verordening (EU) 528/2012 (BPR), waarbij het Ctgb als beoordelende lidstaat optreedt, worden gefactureerd op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatiemomenten. De genoemde voorschotbedragen, zoals genoemd in de tabellen hierna, betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van deze dossiers over afgelopen jaren.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder de BPR:

 • a. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

 • b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA) – nacalculatie

 • c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat – vast tarief

 • d. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

a. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Voorschot

Aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe werkzame stof of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof biociden met Nederland als rapporteur

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraagkosten

Eén producttype (PT)

€ 22.000,–

Aanvullend tarief per PT indien goedkeuring voor meerdere PT’s wordt aangevraagd

€ 5.500,–

Beoordelingskosten

Dossier voor aanvraag tot inclusie in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

€ 110.000,–

Regulier dossier

€ 220.000,–

EU besluitvormingsproces kosten

 

€ 80.000,–

b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA) – nacalculatie

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Voorschot

enkel product

Voorschot

biocidefamilie

Aanvraag tot unietoelating biocide of biocidefamilie of herregistratie van een biocide via een unietoelating met Nederland als eCA

B-UTN,

B-UTH,

B-UTFN,

UA-APP

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

€ 27.500,–

Beoordelingskosten

€ 65.000,–

€ 137.500,–

EU besluitvormingsproces kosten

€ 22.000,–

€ 33.000,–

Aanvraag tot een nationale biocide of biocidefamilie toelating of herregistratie via een nationale biocidetoelating met Nederland als eCA

B-TN,

B-TH,

B-TFN,

NA-APP

Aanvraagkosten

€ 22.000,–

€ 25.000,–

Beoordelingskosten

€ 38.500,–

€ 60.500,–

EU besluitvormingsproces kosten

€ 22.000,–

€ 33.000,–

Aanvraag tot vereenvoudigde toelating biocide of biocidefamilie met Nederland als eCA

B-ET,

B-ETF

SA-APP

Aanvraagkosten

€ 3.500,–

€ 6.500,–

Beoordelingskosten

€ 9.500,–

€ 15.500,–

Aanvraag tot verlenging van een nationale biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als eCA

B-TR,

B-TRF

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 11.000,–

€ 16.500,–

Beoordelingskosten

€ 22.000,–

€ 33.000,–

EU besluitvormingsproces kosten

€ 22.000,–

€ 33.000,–

Aanvraag tot grote wijziging van een biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als eCA

B-GW,

B-GWF

NA-MAC,

SA-MAC,

UA-MAC

Aanvraagkosten

€ 11.000,–

€ 16.500,–

Beoordelingskosten

€ 27.500,–

€ 38.500,–

EU besluitvormingsproces kosten

€ 11.000,–

€ 16.500,–

Aanvraag tot kleine wijziging van een biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als eCA

B-KW,

B-KWF

NA-MIC,

SA-MIC

Aanvraag-, beoordelings- en EU besluitvormingsproces kosten

€ 4.000,–

€ 5.000,–

c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat – vast tarief

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Bedrag

enkel product

Bedrag

biocidefamilie

Aanvraag tot nationale biocide of biocidefamilie toelating of herregistratie van een nationale biocidetoelating via parallelle wederzijdse erkenning met Nederland als betrokken lidstaat

B-TWENP,

B-TWEHP,

B-TWEFNP

NA-MRP

Aanvraagkosten

€ 1.650,–

€ 1.650,–

Evaluatiekosten

€ 13.000,–

€ 21.000,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 3.000,–

€ 3.000,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.200,–

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Bedrag

enkel product

Bedrag

biocide familie

Aanvraag tot nationale biocide of biocidefamilie toelating via opeenvolgende wederzijdse erkenning met Nederland als betrokken lidstaat

B-TWENS,

B-TWEFNS

NA-MRS

Kosten (aanvraag + evaluatie)

€ 14.500,–

€ 22.500,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 3.000,–

€ 3.000,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.200,–

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Bedrag

enkel product

Bedrag

biocidefamilie

Aanvraag tot verlenging van een nationale biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als betrokken lidstaat

B-TWER,

B-TWEFR

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 1.650,–

€ 1.650,–

Evaluatiekosten

€ 12.700,–

€ 21.000,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 3.000,–

€ 3.000,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.200,–

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Bedrag

enkel product

Bedrag

biocidefamilie

Aanvraag tot grote wijziging van een biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als betrokken lidstaat

B-GWC,

B-GWFC

NA-MAC

Aanvraagkosten

€ 1.100,–

€ 1.100,–

Evaluatiekosten

€ 11.000,–

€ 16.500,–

Aanvraag tot kleine wijziging van een biocide of biocidefamilie toelating met Nederland als betrokken lidstaat

B-KWC,

B-KWFC

NA-MIC

Aanvraagkosten en evaluatiekosten

€ 2.200,–

€ 3.300,–

d. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

Aanvraagtype

Case type R4BP

Omschrijving

Bedrag1

Administratieve wijzigingen

B-AW,

B-AWF

NA-ADC,

NA-TRS,

NA-MRG,

SA-ADC,

SA-TRS

Aanvraag tot administratieve wijziging van een toegelaten biocide of biocidefamilie

€ 400,–

WNAW

NA-ADC,

SA-ADC

Melding voor administratieve wijziging van een toegelaten biocide – adresgegevens

Geen kosten

INTR

NA-CCL,

SA-CCL

Aanvraag tot intrekking toelating van een biocide

Geen kosten

Same Biocidal Product

B-ST,

B-STF,

B-STR,

B-STFR

NA-BBS,

NA-BBP,

SA-BBP,

NA-RNL

Aanvraag tot een of verlenging van een same biocidal product of same biocidal product familie toelating met Nederland als eCA

€ 2.100,–

Overige aanvragen

B-FL

NA-NPF,

SA-NPF,

UA-NPF

Notificatie van toevoeging van product(en) aan een toegelaten biocidefamilie

€ 2.000-

Additionele kosten per product (boven de 4 producten)

€ 190,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 1.500,–

PAB,

VPAB

PP-APP

Aanvraag tot nieuwe of verlenging van een vergunning voor parallelhandel van een biocide

€ 1.250,–

IKV-B

UE-NOT,

NE-NOT,

SE-NOT

Melding tot kennisstellingsverplichting Verodening (EU) 528/2012 artikel 47

€ 400,–

B-EM

SN-NOT

Notificatie van een vereenvoudigde toelating biocide voor in de handel brengen in Nederland

€ 400,–

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

2. Aanvraag onder overgangsrecht

Indien één of meer werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012, is het Overgangsrecht van toepassing.

Voor aanvragen onder het Overgangsrecht worden vaste tarieven in rekening gebracht. Aanvragen tot toelating, verlenging of grote wijziging van biociden onder overgangsrecht die aan specifieke voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van een beperkte beoordeling. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de Ctgb-website.

Voor aanvullende en/of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder het overgangsrecht:

 • a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling – vast tarief

 • b. Aanvraag verlenging van een toelating – vast tarief

 • c. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Aanvraag tot of grote wijziging van een biocidetoelating onder Nederlands overgangsrecht dan wel middels een beperkte beoordeling

TB,

TBL,

WB

Aanvraagkosten

€ 5.350,–

TB,

WB

Beoordelingskosten bij een volledige beoordeling

 

Werkzaamheid

€ 3.050,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 1.950,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 3.050,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 3.850,–

Projectbegeleiding

€ 4.950,–

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

Werkelijke

kosten

TBL,

WB

Beoordelingskosten bij een beperkte beoordeling

 

Werkzaamheid

€ 825,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 450,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 950,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 600,–

Projectbegeleiding

€ 3.295,–

Aanvraag tot vaststellen kaderformulering

KB

Aanvraag tot vaststelling kaderformulering biociden onder Nederlands overgangsrecht

€ 3.700,–

b. Aanvraag verlenging van een toelating – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Aanvraag tot verlenging van een biocidetoelating onder Nederlands overgangsrecht

TVB

Aanvraagkosten

€ 1.600,–

Beoordelingskosten

Werkelijke kosten

c. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag1

Administratieve wijzigingen

WBA

Aanvraag tot administratieve wijziging van een (afgeleide) toelating van een biocide onder Nederlands overgangsrecht

€ 400,–

WNAW

Melding voor administratieve wijziging van een toegelaten biocide – adresgegevens

Geen kosten

INTR

Aanvraag tot intrekking toelating van een biocide

Geen kosten

Kleine wijziging

WBK

Aanvraag tot kleine wijziging van een biocidetoelating onder Nederlands overgangsrecht

€ 2.125,–

Overige aanvragen

AB,

VAB,

Aanvraag tot nieuwe of verlenging van een afgeleide toelating van een biocide

€ 1.200,–

PAB,

VPAB

Aanvraag tot nieuwe of verlenging van een vergunning voor parallelhandel van een biocide

€ 1.200,–

EXV

Verzoek voor verlaring voor de export van een toegelaten of geregistreerd biocide

€ 400,–

VIB

Verzoek om inlichtingen over op gewervelde dieren voor biocide

€ 750,–

ART46

Verzoek tot vrijstelling van een biocide o.b.v. artikel 46 Wgb

Werkelijke kosten

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

3. Jaarlijkse vergoeding biocide voor een door het Ctgb toegelaten biocide

 

Jaarlijkse vergoeding voor een door het Ctgb toegelaten biocide

Bedrag

JV

Toelating biocide

€ 1.425,–

Toelating biocidefamilie1

€ 1.425,–

Additioneel per familielidín1

€ 175,–

Jaarlijks tarief dat maximaal voor een familie in rekening wordt gebracht.

€ 7.500,–

X Noot
1

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

BIJLAGE IV – BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Algemeen

Uurtarief 2024

Als gevolg van de nieuwe CAO rijk (looptijd 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025) is het uurtarief voor 2024 met ingang van 1 juli 2024 aangepast naar € 190,–.

Omschrijvingen biociden aanvragen

De omschrijvingen van de biociden aanvragen zijn geactualiseerd.

Naar boven