Kennisgeving besluit omgevingsvergunning N05-A ONE-Dyas B.V, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de staatssecretaris) maakt het volgende bekend:

Op 13 oktober 2020 heeft ONE-Dyas B.V. te Amsterdam, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft het oprichten van het mijnbouwwerk genaamd platform N05-A, voorzien in de Noordzee, binnen de Nederlandse territoriale wateren, op de geografische coördinaten 53° 41’ 30’’ NB en 06° 21’ 18’’ OL (ETRS89). De staatssecretaris heeft de gevraagde omgevingsvergunning bij besluit met kenmerk DGKE-WO / V-3281 op 1 juni 2022 verleend. Deze omgevingsvergunning is gewijzigd bij besluit van 10 november 2023, met kenmerk DGKE-WO / V-3281.

De rechtbank Den Haag heeft op 18 april 2024 uitspaak gedaan in de beroepen tegen de verleende omgevingsvergunning van 1 juni 2022 met kenmerk V-3281, gewijzigd bij besluit van 10 november 2023, met kenmerk DGKE-WO / V-3281. De rechtbank zag aanleiding de verleende omgevingsvergunning deels te vernietigen.

Op 30 april 2024 heeft ONE-Dyas bij de Minister voor Natuur en Stikstof (hierna: de minister) ten behoeve van de besluitvorming, ter uitvoering van uitspraak van de rechtbank nadere informatie aangeleverd. Mede op basis van deze informatie zijn op 16 mei 2024 en 23 mei 2024 verklaringen van geen bedenkingen (hierna: vvgb) voor respectievelijk soortenbescherming en gebiedsbescherming afgegeven. De minister verklaart dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, mits aan deze vergunning de door haar voorgestelde voorschriften worden verbonden. De staatssecretaris neemt de inhoud van deze verklaringen over.

Als gevolg van de door de minister afgegeven vvgb’s heeft de staatssecretaris de omgevingsvergunning van 1 juni 2022, met kenmerk V-3281, gewijzigd bij besluit van 10 november 2023, met kenmerk DGKE-WO / V-3281 voor het platform N05-A op 29 mei 2024 gewijzigd, voor zover het om de activiteiten ‘gebiedsbescherming’ en ‘soortenbescherming’ gaat. De omgevingsvergunning van 1 juni 2022 zoals gewijzigd bij besluit van 10 november 2023 blijft ongewijzigd voor die onderdelen die de rechtbank in de uitspraak van 18 april 2024 in stand laat.

De gewijzigde omgevingsvergunning en de andere relevante stukken liggen met ingang van 30 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage op de websites www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-n05a, mijnbouwvergunningen.nl/n05a en op de secretarie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren.

De staatsecretaris heeft bepaald dat het nodig is dat het besluit ingevolge artikel 6.2 van de Wabo een dag na deze bekendmaking in werking treedt. Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien sprake is van een spoedeisend belang kan naast het instellen van beroep ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omdat dit besluit is genomen ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank Den Haag kan alleen beroep worden ingesteld door partijen die beroep hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 1 juni 2022. Dit is alleen anders als de belanghebbende door dit nieuwe besluit in een nadeliger positie is komen te verkeren of als door gewijzigde feiten of omstandigheden de belanghebbende in redelijkheid niet kan worden verweten dat hij geen beroep heeft ingesteld tegen het eerdere besluit.

Voor inlichtingen kunt u zich, onder vermelding van kenmerk V-3281, wenden tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het mailadres mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Naar boven