Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 mei 2024, nr. IENW/BSK-2024/149747, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

Besluit:

De Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

Artikel 7, derde en vierde lid, komen als volgt te luiden:

  • 3. In 2024 kan een aanvraag tot subsidieverlening bij de minister worden ingediend in de periode van 19 januari 12.00 uur tot en met 16 februari 12.00 uur en in de periode van 21 juni 12.00 uur tot en met 6 september 12.00 uur.

  • 4. In 2025 kan een aanvraag tot subsidieverlening bij de minister worden ingediend in de periode van 14 februari 12.00 uur tot en met 28 maart 12.00 uur.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Op 6 mei 2022 is de Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is een onderdeel van het vijfde Partners voor Water programma, lopend van 2022–2027, gefinancierd door het Minister van Infrastructuur en Waterstaat met middelen van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

In artikel 7 staan de aanvraagperioden aangegeven. Op verzoek van de RVO worden deze perioden aangepast. De aanvraagperiode van 5 juli tot en met 13 september 2024 wordt aangepast en zal lopen van 21 juni tot en met 6 september 2024. De aanvraagperiode van 17 januari 2025 tot en met 14 februari wordt vervangen door een periode van 14 februari tot en met 28 maart 2025. Deze verlenging en verplaatsing van de aanvraagperioden faciliteert een verhoging van de kwaliteit van aanvragen mede door de langere termijn tussen de twee aanvraagperiodes, alsmede de verwerkingssnelheid van de aanvragen bij de uitvoeringsorganisatie door de meer passende openstelling van de periodes.

Omdat snelle inwerkingtreding noodzakelijk is met oog op de volgende subsidieronde van 2024, is consultatie niet mogelijk en wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Deze afwijking wordt gerechtvaardigd door de voordelen die deze verandering biedt voor zowel de aspirant- aanvragers als de uitvoeringsorganisatie. De groepen aspirant-aanvragers worden voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant door de uitvoerder op de hoogte gesteld van de veranderende data van de aanvraagperiodes via de Partners voor Waterwebsite, intakegesprekken en de informatiebijeenkomsten van de subsidieregeling.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven