Kennisgeving Kernenergiewet Ontwerpbeschikking Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf 22 mei 2024 tot en met 2 juli 2024 ligt de ontwerpbeschikking aan Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit ter inzage. Tot en met 2 juli 2024 kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen.

Achtergrond van de beschikking

De aanvraag heeft betrekking op drie typen wijzigingen:

  • 1. Er vindt een naamswijziging plaats van Stichting VU, Stichting VUmc en BV Cyclotron VU naar Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit.

  • 2. Er vindt een uitbreiding plaats van de locatie waardoor de terreingrens wijzigt. Een deel van de nu vergunde bronnen verhuist naar een onderzoeksgebouw op het nieuwe deel van de locatie.

  • 3. Er vindt uitbreiding plaats van het aantal laboratoria op D-niveau van vier naar vijf. Tevens wijzigt de wijze waarop splijtstoffen zijn beschreven in de vergunning.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit hebben op 24 juli 2023 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 29 oktober 2023, 7 december 2023, 14 maart 2024 en 20 maart 2024 door Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot inspraak.

Ontwerpbeschikking

In de ontwerpbeschikking is met de aangevraagde verhuizing van bronnen en handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpbeschikking inzien?

De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 22 mei 2024 tot en met 2 juli 2024 inzien op de volgende locatie:

Hoe kunt u op de ontwerpbeschikking reageren?

Eenieder kan tot en met 2 juli 2024 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Stichting VU, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze Stichting VU.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens kantooruren worden ingediend bij het ‘Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00.

Wie zienswijzen indient, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpbeschikking wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpbeschikking ingebrachte zienswijzen gereageerd.

Ook van de definitieve vergunning wordt openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze Stichting VU’.

Naar boven