Kennisgeving inspraaktermijn ontwerpbesluit vergunning boren en in productie nemen nieuwe put in blok B16, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister voor Natuur en Stikstof laat weten dat zij van plan is een vergunning te geven voor werkzaamheden voor het boren en in productie nemen van een nieuwe put. De vergunning is door Petrogas E&P Netherlands B.V. aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De activiteiten die Petrogas uitvoert kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Doggersbank.

Petrogas E&P Netherlands B.V. vraagt een vergunning aan voor het boren en in productie nemen van een nieuwe put in blok B16. Dit blok ligt nabij het Natura 2000-gebied Doggersbank, ongeveer 260 km uit de kust ten noorden van Den Helder.

U kunt het ontwerpbesluit van 15 mei tot en met 3 juli 2024 bekijken op www.rvo.nl/vergunning-boorput-B16.

Een zienswijze doorgeven

Wilt u uw mening geven over dit ontwerpbesluit? Dan kunt u volgens de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze doorgeven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt een zienswijze doorgeven van 15 mei tot en met 3 juli 2024.

Zienswijze digitaal doorgeven

Geef uw zienswijze door via RVO. Het liefst met het digitale formulier. U vindt het formulier op.

www.rvo.nl/vergunning-boorput-B16. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • U gaat via www.rvo.nl/vergunning-boorput-B16 naar de pagina met het formulier.

  • Log in met DigiD (als burger) of eHerkenning niveau 2+ (als organisatie).

  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

  • Uw zienswijze is direct bij ons binnen.

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op www.rvo.nl/zaken-regelen.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze toch op een andere manier doorgeven? Dan kunt u een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning & Handhaving

Kenmerk: DGNV / 0000053603

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de reactie en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk besluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de Minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit doet u met het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV van RVO. Een medewerker belt u terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Na uw zienswijze

De Minister voor Natuur en Stikstof neemt alle zienswijzen mee in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Wanneer we het definitieve besluit publiceren, krijgt u hier bericht over.

Beroep definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen als belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Waar vindt u het ontwerpbesluit?

Van 15 mei tot en met 3 juli 2024 kunt u het ontwerpbesluit bekijken op www.rvo.nl/vergunning-boorput-B16. U vindt hier ook de aanvraag en alle belangrijke documenten bij het ontwerpbesluit.

Wilt u de papieren versie van dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar natuurvergunningen@minlnv.nl. Noem in uw e-mail de naam van het ontwerpbesluit. Geef ook aan dat u hiervan graag een papieren versie wilt inzien.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het doorgeven van de zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming.

Naar boven