Kennisgeving terinzagelegging besluiten NOZ Nederwiek 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 10 mei 2024 tot en met vrijdag 21 juni 2024 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor NOZ Nederwiek 1. U kunt tegen deze besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

Het project

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee via het Veerse Meer naar de gemeente Borsele. Onderdeel van deze verbinding is een platform op zee, een ondergronds kabelsysteem door de Noordzee, het Veerse Meer en over land en een nieuw converterstation op land. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt en hoe u kunt reageren.

Waarom is dit project nodig?

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De opgewekte windenergie moet vervolgens aan land worden gebracht. In de ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’, (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 11 mei 2024 tot en met vrijdag 21 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

In deze periode zijn de documenten met informatie over het inpassingsplan en de besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/.

U kunt op twee manieren in beroep gaan:

Post: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Digitaal: via de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt het beroep niet in behandeling genomen. Na vrijdag 21 juni 2024 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over NOZ Nederwiek 1 en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Informatie over het project zelf kunt u vinden deze website www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-projecten-sloegebied

Heeft u hulp nodig?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl

Naar boven