Kennisgeving Kernenergiewet ontwerpvergunning Heerema Vlissingen B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf 1 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 ligt de ontwerpvergunning aan Heerema Vlissingen B.V. ter inzage. Tot en met 12 juni 2024 kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de beschikking

Heerema Vlissingen B.V., gevestigd te Nieuwdorp, heeft op 3 november 2023 een nieuwe vergunning aangevraagd voor het verrichten van handelingen met van nature voorkomende radioactieve stoffen. Deze handelingen worden uitgevoerd in het kader van het ontmantelen van (delen van) mijnbouwinstallaties ten behoeve van hergebruik, op de locatie van Heerema Vlissingen B.V. aan de Belgiëweg Oost 1 te Nieuwdorp.

Oorsprong van de radioactieve stoffen

Als de mijnbouwinstallatie in gebruik is, kunnen van nature voorkomende radioactieve stoffen meekomen vanuit de (diepe) ondergrond. Deze radioactieve stoffen kunnen hierdoor terechtkomen in de installatie of in delen daarvan. Mijnbouwinstallaties die besmet geraakt zijn met radioactieve stoffen moeten op enig moment worden schoongemaakt. Dit gebeurt met name aan het einde van de economische levensduur van de installatie. De installatie dient gecontroleerd en veilig ontmanteld te worden. Door het schoonmaken van de besmette installatie, of delen daarvan, worden radioactieve afvalstoffen gescheiden van herbruikbare onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de installatie of delen daarvan worden hergebruikt en hiermee de hoeveelheid afval wordt verminderd.

Beperkt risico

De concentratie van de van nature voorkomende radioactieve stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Vanwege de omvang van de te ontmantelen mijnbouwinstallatie die Heerema Vlissingen B.V. verwerkt, kan de hoeveelheid natuurlijke radioactieve stoffen toch boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning. Daarom heeft Heerema Vlissingen B.V. een vergunning volgens de Kernenergiewet nodig om de mijnbouwinstallatie te ontmantelen en de radioactieve afvalstoffen die hierbij ontstaan tijdelijk te mogen opslaan.

Om de vergunning te krijgen, heeft Heerema Vlissingen B.V. beheers- en veiligheidsmaatregelen getroffen om de radiologische risico’s voor werknemers, leden van de bevolking en het milieu zoveel mogelijk te beperken (zie ook het onderdeel milieueffectrapportage).

Milieueffectrapportage

Een deel van de voorgenomen activiteiten valt onder categorie D 23.2 van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor mer-beoordelingsplicht geldt. De ANVS heeft op 24 mei 2023, krachtens artikel 7.17, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) onder nummer ANVS-PP-2023/0095885-04, de beslissing genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Van deze beslissing is op 24 mei 2023 mededeling gedaan in de Staatscourant en in een lokaal huis-aan-huisblad (de Borselse Bode).

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

Heerema Vlissingen B.V. heeft op 3 november 2023 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 7 januari 2024, 28 februari 2024 en 19 april 2024 door Heerema Vlissingen B.V. nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot inspraak.

Ontwerpvergunning

In de ontwerpvergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?

De ontwerpvergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 1 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 inzien op de volgende locaties:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken:

    088-489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

  • gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinekenszand. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: 0113-23 83 83.

  • De stukken zijn ook gepubliceerd op de website van de ANVS.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning inspreken?

Eenieder kan tot en met 12 juni 2024 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Heerema Vlissingen B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag;

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze Heerema Vlissingen B.V.;

  • Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens kantooruren worden ingediend bij het ‘Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088-489 05 00.

Wie zienswijzen indient, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen gereageerd. Ook wordt de definitieve vergunning openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze Heerema Vlissingen B.V.’.

Naar boven