Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 april 2024, nr. IENW/BSK-2024/127069, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in verband met het verschuiven van de start van de aanvraagperiode voor subsidie in 2024

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 7, vijfde lid, onderdeel c., van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt ‘1 mei 2024’ vervangen door ‘4 juli 2024’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

Per 1 juli 2023 is de gewijzigde Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L187) (hierna: AGVV) in werking getreden. Op 1 januari 2024 moeten bestaande en nieuwe subsidieregelingen die mede zijn gebaseerd op de AGVV voldoen aan de gewijzigde AGVV. De Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 kon door omstandigheden echter niet tijdig hierop worden aangepast. Voorkomen moet worden, dat de subsidieregeling opengaat voordat die aanpassing is afgerond. De start van de volgende aanvraagperiode zou 1 mei 2024 zijn. Om te voorkomen dat er in strijd met de AGVV subsidie wordt verleend, moet deze datum worden verschoven.

Europees kader

Een subsidie die op basis van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 kan worden verstrekt, is in beginsel aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt uitgevoerd binnen het kader van artikel 36 van de AGVV. Door de wijziging van de AGVV per 1 juli 2023 moet deze grondslag worden aangepast naar artikel 36 ter, waarin investeringssteun voor de aanschaf van schone en emissievrije voertuigen is opgenomen. Verder worden nog een aantal wijzigingen aangebracht, onder andere een ophoging van het subsidieplafond en een vereiste om bij de aanvraag aan te tonen dat er sprake is van een schoon voertuig na aanschaf en inbouw van een motor of retrofit. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van de regeling. Deze zal tijdig voor 4 juli 2024 worden gepubliceerd.

Consultatie en regeldruk

Vanwege de start van de oorspronkelijke aanvraagperiode per 1 mei 2024 moet deze wijziging van de aanvraagperiode op zeer korte termijn bekend worden gemaakt. Consultatie kan niet in betekenende mate leiden tot aanpassing van deze regeling omdat met de wijziging wordt voorkomen dat in strijd met de AGVV subsidie wordt verleend.

Omdat deze regeling geen gevolgen heeft voor de regeldruk is zij ook niet ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk.

Artikelsgewijs

Artikel I

In de subsidieregeling was in artikel 7, vijfde lid, onderdeel c, als start van de volgende aanvraagperiode 1 mei 2024 opgenomen. De verschuiving van de datum van 1 mei 2024 naar 4 juli 2024 geeft tijd om de subsidieregeling verder te kunnen aanpassen aan de nieuwe AGVV en voorkomt dat in de tussentijd subsidies moeten worden verleend die daar niet mee in overeenstemming zijn op basis van de oude regeling.

Artikel II

De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. Hier is voor gekozen om aanmerkelijke ongewenste private nadelen te voorkomen omdat subsidie in strijd met de AGVV zou worden verleend die mogelijk weer moet worden teruggevorderd. Bovendien zou op 1 mei 2024 een aanvraagperiode starten en moeten potentiële aanvragers tijdig op de hoogte zijn van de wijziging van de data van de aanvraagperiode 2024.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven