Kennisgeving terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking op grond van artikel 9.1, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet

Kennisgeving besluit vestigen nationaal voorkeursrecht

Op grond van artikel 16.32b van de Omgevingswet geeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kennis van de terinzagelegging van het besluit van 16 april (met kenmerk 2024-0000215832) tot het vestigen van een nationaalvoorkeursrecht.

Omschrijving voorkeursrechtbeschikking

Locatie

De voorkeursrechtbeschikking heeft betrekking op een aantal percelen in de gemeente Roosendaal. Het gaat om een locatie nabij het dorp Nispen. De begrenzing van de locatie bestaat aan de noord- en oostzijde uit de Kerkweg, aan de zuidzijde door de Heijbeeksestraat en aan de westzijde door de Oude Turfvaartsestraat. Een exacte weergave van de percelen is te vinden in de perceellijst (bijlage A) en grondtekening (bijlage B) die bij de voorkeursrechtbeschikking zijn gevoegd.

Voorgenomen functie

De Staatssecretaris van Defensie werkt aan een plan om een nieuwe kazerne voor het Korps Commandotroepen te bouwen omdat de huidige Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal niet meer aansluit bij de actuele behoefte. Om die reden zoekt de Staatssecretaris van Defensie naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek is een voorlopige voorkeurslocatie naar voren gekomen. De Staatssecretaris van Defensie heeft mij verzocht op deze locatie een nationaal voorkeursrecht te vestigen. Gezien de belangen van Defensie betreft de realisatie van de nieuwe kazerne op de voorkeurslocatie een nationaal belang.

De voorgenomen realisatie van de kazerne houdt in dat op een aantal percelen een niet-agrarische functie wordt toegedacht. Het huidige gebruik (agrarisch en natuur) wijkt af van de toegedachte functie. Deze door de Minister van Defensie toegedachte functie is niet toegedacht in een gemeentelijke, een provinciale of een nationale omgevingsvisie of programma. De functie is niet toegedeeld in het omgevingsplan van de gemeente Roosendaal. Ook is niet eerder al een voorkeursrecht gevestigd door een ander bestuursorgaan.

Gevolgen vestiging nationaal voorkeursrecht

De vestiging van het nationaal voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en de beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij de percelen of de erop gevestigde beperkte rechten willen vervreemden, deze eerst aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te koop moeten aanbieden.

Looptijd/duur van het voorkeursrecht

Op grond van artikel 9.4, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet vestigt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nationaal voorkeursrecht voor de duur van maximaal drie jaar. Het nationaal voorkeursrecht treedt in werking na inschrijving in het openbaar register van het Kadaster.

Bekendmaking

Op grond van artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de voorkeursrechtbeschikking bekendgemaakt door toezending van een brief met de daarbij gevoegde voorkeursrechtbeschikking en overige relevante stukken aan de belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de eigenaren en alle rechthebbenden op de onroerende zaak die in hun mogelijkheden worden beperkt door het nationaal voorkeursrecht. Het gaat dan om de eigenaren en houders van beperkte rechten die in de perceellijst (bijlage A bij de voorkeursrechtbeschikking) zijn vermeld.

Inwerkingtreding

De voorkeursrechtbeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties treedt in werking na inschrijving in het openbaar register van het Kadaster. De eerst mogelijke vervaldatum van het nationaal voorkeursrecht betreft, gelet op artikel 9.4, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, het tijdstip waarop drie jaren zijn verstreken nadat het nationaal voorkeursrecht in werking is getreden.

Terinzagelegging

De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage, gerekend vanaf de bekendmaking. De stukken liggen op het gemeentehuis van Roosendaal (HUIS van Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK te Roosendaal) ter inzage. De beschikking met de bijbehorende bijlagen is ook digitaal in te zien via de webpagina www.defensie.nl/nieuwekazerneKCT.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van het besluit per post toe. Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

  • de datum en handtekening;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van de beschikking mee en noem het kenmerk;

  • de argumenten voor bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift toesturen naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Afdeling Juridisch Adviseur

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Toelichting bezwaar maken

Tegen de voorkeursrechtbeschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden zijn de eigenaar en alle rechthebbenden op de onroerende zaak die in hun mogelijkheden worden beperkt door het nationaal voorkeursrecht. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Na de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank. Daarna staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor beroep en hoger beroep zijn griffierechten verschuldigd. Als het beroep gegrond wordt verklaard, wordt dat griffierecht vergoed.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar schorst de werking van de voorkeursrechtbeschikking niet. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit niet worden gepauzeerd; de voorkeursrechtbeschikking blijft dus gelden. Een belanghebbende die bezwaar heeft ingediend, kan de president van de rechtbank vragen om de voorkeursrechtbeschikking te schorsen (voorlopige voorziening). Voor een verzoek tot een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt dat griffierecht vergoed.

Naar boven