Kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie Nieuwe kazerne Korps Commandotroepen, Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie wil een nieuwe kazerne realiseren voor het Korps Commandotroepen (KCT). In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project inhoudelijk in?

Het Korps Commandotroepen (KCT) is een eenheid van de Koninklijke Landmacht en heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties voor bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken. Het KCT heeft oefen- en werklocaties in gebruik in de omgeving van Roosendaal en Rucphen. Het huidige vastgoed op deze locaties is niet duurzaam, gedateerd of sluit niet aan bij de actuele behoefte. Het ontbreekt onder andere aan goede schiet- en trainingsfaciliteiten, de terreinen zijn versnipperd en bieden geen goed werk- en leefklimaat voor het personeel. Ook de spreiding over de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal en Logistiek Centrum Rucphen veroorzaakt grote beperkingen. Er is daarom gezocht naar een nieuwe locatie om de activiteiten te concentreren, vernieuwen en uit te breiden.

Het KCT is al ruim 70 jaar gehuisvest in de regio Roosendaal en Rucphen en dus al lang verbonden met de regio. Defensie heeft samen met de gemeenten Roosendaal en Rucphen en de provincie Noord-Brabant verschillende kansrijke locaties onderzocht in de regio Roosendaal/Rucphen voor een nieuwe kazerne. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van ruim vijftig criteria op het gebied van onder andere; natuur, bodem en water, mobiliteit, defensiegebruik, duurzame energie, ruimtegebruik e.d.

Uit het onderzoek komt de locatie aan de Antwerpseweg in de gemeente Roosendaal ten oosten van het dorp Nispen, naar voren als de voorlopige voorkeurslocatie. Defensie heeft het voornemen om de komende twee jaar een zorgvuldige ruimtelijke inpassing in de omgeving verder te verkennen. Dat doet Defensie door vervolgonderzoek te doen naar bijvoorbeeld de milieueffecten en door in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers van de gemeenten Roosendaal en Rucphen.

Welke route volgt het Ministerie van Defensie?

Voor de nieuwe kazerne volgt het Ministerie van Defensie de projectprocedure volgens de Omgevingswet. Met deze kennisgeving informeren wij u over de start van de projectprocedure voor de nieuwe kazerne.

Participatie: uw mening en inbreng is belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheden. Het Ministerie van Defensie vindt het belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. Dit is mogelijk door een zienswijze in te dienen over de opgave die is beschreven in dit voornemen. Eventuele alternatieve voorstellen voor deze opgave zijn ook mogelijk en dienen zo goed mogelijk te voldoen aan de criteria en randvoorwaarden uit het adviesrapport locatieonderzoek KCT dat op de website van Defensie te vinden is.

In het voorstel voor participatie, dat samen met deze kennisgeving ter inzage ligt, staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in deze verkenningsfase van het project. Ook hier is een reactie op mogelijk. Dit participatieplan wordt geactualiseerd op basis van reacties en bij belangrijke momenten in het project.

Inloopbijeenkomst

Naast informatie op de site defensie.nl/kazerneKCT organiseert het Ministerie van Defensie een inloopbijeenkomst op woensdagavond 24 april 2024 van 19.00 tot 21.00 uur in de gemeente Roosendaal. De locatie is Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8, 4709 AN Nispen. Mocht die datum niet schikken dan is er ook een tweede inloopavond op woensdagavond 15 mei 2024 van 19.00 tot 21.00 uur. De locatie is dan het Gemeentehuis Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal.

Kijk voor meer informatie op defensie.nl/kazerneKCT

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 19 april 2024 tot en met vrijdag 31 mei 2024 een zienswijze indienen. Bijbehorende informatie kunt u vinden op defensie.nl/kazerneKCT.

U kunt de documenten ook op papier inzien in het gemeentehuis van Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal. Voor het bekijken van de stukken maakt u van tevoren een afspraak via telefoonnummer 0165-579111.

U kunt op twee manieren een reactie indienen tijdens de terinzagelegging:

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via het formulier op defensie.nl/kazerneKCT.

Per post

U kunt een brief met daarin uw reactie sturen naar:

Ministerie van Defensie

t.a.v. Programmadirectie Transformatie Vastgoed Defensie (TVD)

o.v.v. kazerne KCT

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Na het indienen van een reactie ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig.

Wat is de verdere procedure?

Na sluiting van de termijn worden alle binnengekomen reacties zorgvuldig gelezen en verwerkt in een Nota van Antwoord. Vervolgens worden de reacties gebruikt bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de volgende stap in de projectprocedure) en bij het actualiseren van het voorstel voor participatie.

Wilt u hulp van het informatiepunt digitale overheid?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning bij vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een zienswijze.

Naar boven