Kennisgeving voorgenomen openbaarmaking scheepgegevens registratiehouders, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Het verzoek

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft een verzoek ontvangen op basis van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek is gevraagd om een overzicht van de volgende scheepsgegevens die de RDI onder zich heeft openbaar te maken:

Een overzicht met daarin opgenomen de radioroepnaam, het eventuele ENI- of scheepsnummer, de scheepsnaam, het visserijnummer, de MMSI, het ATIS-nummer, de lengte en breedte van het schip, het brandmerk en de functie (beroeps- of pleziervaart) van de gehele Nederlandse vloot op het binnenwater.

Wat betekent de openbaarmaking?

De RDI is voornemens het overzicht openbaar te maken. Dit betekent dat iedereen deze gegevens kan bekijken. De persoon die om openbaarmaking van de gegevens heeft gevraagd, krijgt deze toegestuurd. Daarnaast worden de openbaar gemaakte gegevens gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

Indienen van een zienswijze

Heeft u een maritieme registratie bij de RDI? Dan bent u belanghebbende. Voordat de Minister de gegevens openbaar maakt mag u een zienswijze (reactie) geven op het openbaar maken van uw scheepsgegevens.

In de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan de uitzonderingsgronden opgesomd. Als een van deze uitzonderingsgronden van toepassing is, wordt de informatie niet openbaar gemaakt. Dat betekent dat tot natuurlijke personen herleidbare gegevens en gegevens van Politie en Defensie in elk geval niet openbaar worden gemaakt.

Heeft u bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van de informatie, dan kunt u dit binnen twee weken na publicatiedatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. U kunt uw eventuele zienswijze sturen naar het correspondentieadres weergegeven als hieronder.

Per e-mail:

info@rdi.nl

of per post:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

t.a.v. team Juridische Zaken

Postbus 450

9700 AL GRONNGEN

Vermeld bij uw zienswijze:

uw naam of bedrijfsnaam

uw relatienummer bij de RDI

en het kenmerk Woo/2024/001

Wat gebeurt er na het indienen van een zienswijze?

Als er binnen de aangegeven termijn geen reactie is ontvangen, wordt ervan uit gegaan dat er geen bedenkingen zijn tegen de openbaarmaking. Hierbij is relevant om aan te geven dat een zienwijze alleen kan leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te maken, als deze is onder te brengen onder een van de uitzonderingsgronden van de Woo.

Naar boven