Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende ontheffing van de maximale vlieghoogte voor kabelvliegers ten behoeve van de Rijsbergse vliegerdagen

Datum: 13 maart 2024

Nummer: ILT-2024/2554

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek tot ontheffing van 16 februari 2024 van de Stichting Rijsbergse Vliegerdagen;

Gelet op artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de Rijsbergse Vliegerdagen te Rijsbergen wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter onder de volgende voorschriften en beperkingen:

 • a. de vliegers mogen in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons worden opgelaten tot een hoogte van maximaal 300 meter boven gemiddeld zeeniveau (984 voet AMSL) of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;

 • b. deze ontheffing geldt voor het gebied begrensd door een cirkel met een straal van 1.852 meter (1 nautische mijl) rondom de coördinaten 51°30'26"N 004°40'59"E zoals aangegeven in figuur 1;

 • c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:

  • op zaterdag 17 augustus 2024 van 07:00 uur tot 17:00 uur en van 20:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;

  • op zondag 18 augustus 2024 van 07:00 uur tot 19:00 uur plaatselijke tijd;

 • d. de vliegers mogen alleen hoger dan 100 meter boven grond of water komen wanneer het grondzicht 5 kilometer of meer bedraagt;

 • e. buiten de uniforme daglichtperiode (UDP), gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN 2.7 (zie www.lvnl.nl), worden de vliegers verlicht;

 • f. de organisatie van het vliegerevenement neemt ten minste 30 minuten voor het oplaten van de vliegers, en direct na het neerhalen ervan, contact op met de Supervisor van MilATCC Schiphol en blijft tijdens de uren dat het gebied actief is telefonisch bereikbaar voor de Supervisor via een door de organisatie bekend te maken telefoonnummer;

 • g. aanwijzingen van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, MilATCC Schiphol of Inspectie Leefomgeving en Transport, al dan niet gegeven via de onder f genoemde Supervisor, in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer, worden opgevolgd.Figuur 1: Rijsbergse Vliegerdagen

  Figuur 1: Rijsbergse Vliegerdagen

Artikel 2

Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften of beperkingen kan aanleiding zijn de ontheffing voor het betrokken vliegerevenement in te trekken.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van zaterdag 17 augustus 2024 en vervalt met ingang van maandag 19 augustus 2024. Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De operationele inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM, uit te geven door het MilATCC Schiphol.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Namens deze, De inspecteur Luchtruim.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Juridische zaken

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

TOELICHTING

Ten behoeve van de Rijsbergse vliegerdagen op zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus 2024 wordt, onder voorwaarden, ontheffing verleend van de voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter zoals opgenomen in de Regeling kabelvliegers en kleine ballons. Tijdens de benoemde tijdsblokken geldt dat vliegers tot een vliegerhoogte van maximaal 300 meter mogen worden opgelaten.

Naar boven