Kennisgeving instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Zoutwinning Haaksbergen en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor zoutwinning in Haaksbergen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een instemmingsbesluit genomen voor het gewijzigde winningsplan Zoutwinning Haaksbergen. Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat definitieve omgevingsvergunningen verleend voor de oprichting, aanleg en gebruik van de benodigde mijnbouwwerken in de gemeente Haaksbergen.

Van 28 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 liggen de besluiten samen met het gewijzigde winningsplan, de aanvragen voor de omgevingsvergunningen en alle bijbehorende documenten ter inzage. In deze kennisgeving leest u meer.

Wijziging winningsplan Zoutwinning Haaksbergen

Op 6 oktober 2022 heeft Nobian Salt B.V. (hierna: Nobian) een aanvraag tot instemming met de wijziging van het winningsplan Zoutwinning Haaksbergen ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging betreft een beperking van het aantal cavernes, een beperking van de volumes van de cavernes en een gewijzigde planning ten opzichte van het winningsplan uit 2013.

De Staatssecretaris van Economische Zaken een Klimaat (hierna: Staatssecretaris) stemt in met een productieperiode tot en met 2050. Het maximaal productievolume is 14,5 miljoen ton zout, uitgaande van maximaal 8 cavernes met elk een maximale cavernegrootte van 1 miljoen m³.

De beoogde winning vindt plaats in de provincie Overijssel, de gemeente Haaksbergen en in het verzorgingsgebied van het waterschap Vechtstromen.

Procedure instemmingsbesluit met het winningsplan

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet). In de voorbereiding van de instemming met het gewijzigde winningsplan zoutwinning Haaksbergen heeft de Staatssecretaris TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb), de provincie, de gemeente en het waterschap om advies gevraagd.

Aanvragen omgevingsvergunningen voor zoutwinning in Haakbergen

Op 18 juni 2021 heeft een rechtsvoorganger van Nobian ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), een gefaseerde aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De eerste fase van de aanvraag omgevingsvergunning betreft het oprichten en in werking hebben van mijnbouwwerken. Dit bestaat uit een pompstation en de aanleg en gebruik van acht putten voor zoutwinning. Het pompstation is gelegen aan de Bouwstraat en de putten liggen verspreid in de gemeente Haaksbergen. Na de aanleg van de putten, worden aansluitingen voor de benodigde aan- en afvoerleidingen en installatieonderdelen gerealiseerd. Tevens wordt op het terrein verharding aangebracht.

Daarnaast heeft Nobian op 7 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van het benodigde distributie- en transportleidingentracé ten behoeve van het transport van en naar de zoutfabriek in Hengelo.

Voor beide aanvragen is een verklaring van geen bedenkingen (hierna: VVGB) vereist van de gemeenteraad van de gemeente Haaksbergen vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan.

Op 15 november 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Haaksbergen de definitieve VVGB verleend. Daarmee besluit de Staatssecretaris de gevraagde vergunningen te verlenen.

Procedure omgevingsvergunning

Op de aanvragen omgevingsvergunningen is de uitgebreide besluitvormingsprocedure van toepassing (Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo). In de voorbereiding van de besluitvorming op de aanvragen omgevingsvergunningen en de bijbehorende MER, heeft de Staatssecretaris de provincie Overijssel, de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Enschede, het waterschap Vechtstromen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, SodM en de commissie MER om advies gevraagd.

Op de ontwerpbesluiten die van 10 februari 2023 t/m 23 maart 2023 ter inzage lagen bij het Ministerie van EZK en de gemeente Haaksbergen zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in de besluiten en zijn voorzien van een reactie in de Nota van Antwoord.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 28 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 het instemmingsbesluit, het winningsplan, de omgevingsvergunningen, de aanvragen omgevingsvergunningen, de onderliggende stukken en de uitgebrachte adviezen inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/haaksbergen. U kunt ook een papieren versie van het instemmingsbesluit en de omgevingsvergunningen inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De contactgegevens vindt u onderaan deze kennisgeving en op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/haaksbergen.

Mogelijkheid om te reageren op het besluit

Bent u het niet eens met het instemmingsbesluit op het winningsplan? Belanghebbenden kunnen tot en met 10 mei 2024 bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en u moet onderbouwen waarom u vindt dat de Staatssecretaris dit besluit niet goed heeft genomen. U moet het bezwaarschrift voorzien van een datum en uw handtekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning(en)? Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten tot en met 10 mei 2024, een gemotiveerd beroepschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep aantekent en u moet onderbouwen waarom u vindt dat de Staatssecretaris dit besluit niet goed heeft genomen. U moet het beroepsschrift voorzien van een datum en uw handtekening. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de Rechtbank Overijssel, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/Haaksbergenvoor meer informatie over zoutwinning in Haaksbergen.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door een e-mail te sturen aan: mijnbouwvergunningen@minezk.nl, o.v.v. zoutwinning Haaksbergen.

Naar boven