Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende de aanwijzing van verboden drugsprecursoren (Aanwijzingsregeling drugsprecursoren);

De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 4a, tweede lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

Besluiten:

Artikel 1

Aangewezen overeenkomstig artikel 4a, tweede lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, worden de stoffen genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid D. Yeşilgöz-Zegerius

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E.J. Kuipers

TOELICHTING

Op grond van artikel 4a, tweede lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) geschiedt de aanwijzing van stoffen waarvan het krachtens artikel 4a, eerste lid, van de Wvmc verboden is deze stoffen in te voeren, uit te voeren, te vervoeren of voorhanden te hebben, bij ministeriële regeling van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens Onze Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit besluit worden die stoffen bedoeld in artikel 4a, eerste lid, Wvmc aangewezen.

Bij de totstandkoming van deze lijst heeft afstemming plaatsgevonden met de leden van de Expertgroep drugsprecursoren, welke Expertgroep is ingesteld met het Instellingsbesluit Expertgroep drugsprecursoren. Ondanks dat deze afstemming plaatsvond voorafgaand aan de instelling van die Expertgroep hebben de leden van de Expertgroep de stoffen die met deze regeling worden aangewezen getoetst aan de voorwaarden uit artikel 4a, tweede lid, Wvmc. Door de afstemming met de leden van de Expertgroep is geborgd dat de aanwijzing zorgvuldig is geschied, dat de stoffen kunnen worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en dat van de stoffen geen legale toepassing bekend is. Om die reden is het eveneens niet noodzakelijk om de formele instelling van de Expertgroep af te wachten.

Het ontwerp van deze regeling is op 17 maart 2022 ingevolge artikel 5 van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241) voorgelegd aan de Europese Commissie. Daaruit zijn geen bezwaren voortgekomen. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de met dit besluit aangewezen stoffen op korte termijn verboden worden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN HET AANWIJZINGSBESLUIT DRUGSPRECURSOREN (AANGEWEZEN VERBODEN DRUGSPRECURSOREN)

Precursor voor

Naam

Andere benaming

BMK

   
     

BMK

propyl 2-fenyl-3-oxobutanoaat

PAPA

BMK

isopropyl 2- fenyl-3-oxobutanoaat

iPAPA

BMK

butyl fenyl-3-oxobutanoaat

BAPA

BMK

isobutyl fenyl-3-oxobutanoaat

iBAPA

BMK

tert-butyl fenyl-3-oxobutanoaat

tBAPA

     

BMK

azijnzuur-2-fenyl-3-oxobutaanzuuranhydride

n.n.b.

     

BMK

ethyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

ethylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

propyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

propylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

isopropyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

isopropylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

butyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

butylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

isobutyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

isobutylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

tert-butyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

tert-butylester van ‘BMK-glycidezuur’

BMK

3-ethylpentaan-3-yl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaat

n.n.b.

     

BMK

2-benzyl-2-methyl-1,3-dioxolaan

4362-18-9

BMK

2-benzyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan

6282-34-4

BMK

2-benzyl-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolaan

n.n.b.

BMK

2-benzyl-2,4,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolaan

n.n.b.

BMK

(2,2-dimethoxypropyl)benzeen

26163-01-9

BMK

(2,2-diethoxypropyl)benzeen

71094-32-1

BMK

1-fenylprop-1-en-2-ylformiaat

n.n.b.

BMK

1-fenylprop-1-een-2-ylacetaat

24175-87-9

BMK

4-fenyl-3-oxobutaanzuur

25832-09-1

BMK

N-acetyl-2-fenyl-3-oxobutaanamide

122664-30-6

BMK

azijnzuurfenylazijnzuuranhydride

n.n.b.

BMK

natrium 1-fenyl-2-hydroxy-2-propaan-2-sulfonaat

BMK bisulfiet adduct

BMK

diethyl (fenylacetyl)propaanedioaat

20320-59-6, DEPAPD

     

Amfetamine

amfetamine

(9H-fluoreen-9-yl)methyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-FMOC-amfetamine

amfetamine

tert-butyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-tBOC-amfetamine

amfetamine

N-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamide

N-acetylamfetamine, 14383-60-9

amfetamine

trifluormethyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

n.n.b.

amfetamine

2,2,2-trifluor-N-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamide

N-TFA-amfetamine, 62840-99-7

amfetamine

N-(1-fenylpropaan-2-yl)formamide

N-formylamfetamine, 15302-18-8

amfetamine

prop-2-een-1-yl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-Alloc-amfetamine

amfetamine

N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzamide

N-Bz-amfetamine, N-benzoylamfetamine, 1795-95-5

amfetamine

benzyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-Cbz-amfetamine

amfetamine

4-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

N-Tosyl-amfetamine, 34542-12-6

amfetamine

4-nitro-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

n.n.b.

amfetamine

4-broom-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

n.n.b.

amfetamine

N-(trifenylmethyl)-1-fenylpropaan-2-amine

n.n.b.

     

amfetamine

1-fenyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)methanimine

2980-02-1

amfetamine

2-(1-fenylpropaan-2-yl)-1H-iso-indol-1,3(2H)-dion

n.n.b.

amfetamine

2-acetamido-1-fenylpropylacetaat

n.n.b.

amfetamine

1-fenyl-2-formamidopropylformiaat

n.n.b.

amfetamine

dimethyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaat

n.n.b.

amfetamine

diethyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaat

n.n.b.

amfetamine

difenyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaat

7761-65-1

amfetamine

N-(1-fenylpropaan-2-ylideen)hydroxylamine

fenylaceton-oxime, 13213-36-0

amfetamine

N-methoxy-1-fenylpropaan-2-imine

n.n.b.

amfetamine

2-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)propaan-2-sulfinamide

n.n.b.

amfetamine

1-[2-(fenylsulfanyl)fenyl]propaan-2-amine

127876-67-9

amfetamine

1-chloor-1-fenylpropaan-2-amine

107912-52-7

amfetamine

(2-nitro-1-nitrosopropyl)benzeen

n.n.b.

amfetamine

1-azido-3-fenyl-2-methylpropaan-1-on

n.n.b.

amfetamine

(2-azidopropyl)benzeen

823189-05-5

amfetamine

[(1-fenylpropaan-2-yl)imino]methaansulfonzuur

n.n.b.

amfetamine

3-fenyl-2-methylpropaanamide

7499-19-6

amfetamine

4,4,5,5-tetramethyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)-1,3-dioxolaan-2-imine

n.n.b.

amfetamine

5-fenyl-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-on

125133-96-2

amfetamine

(2-isocyanatopropyl)benzeen

22084-42-0

     

(meth)amfetamine

(2-chloorpropyl)benzeen

10304-81-1

(meth)amfetamine

(2-broompropyl)benzeen

130232-93-8

(meth)amfetamine

(2-joodpropyl)benzeen

29527-87-5

     

Metamfetamine

metamfetamine

(9H-fluoreen-9-yl)methyl methyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-FMOC-metamfetamine

metamfetamine

N-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzamide

N-Bz-metamfetamine, N-benzoyl-metamfetamine

metamfetamine

tert-butyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-tBOC-metamfetamine

metamfetamine

N-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamide

N-acetylmetamfetamine, 27765-80-6

metamfetamine

trifluormethyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

n.n.b.

metamfetamine

2,2,2-trifluor-N-methyl-N-(1-fenylpropan-2-yl)acetamide

N-TFA-metamfetamine

metamfetamine

N-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)formamide

N-formylmetamfetamine,

42932-20-7

metamfetamine

methyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-Moc-metamfetamine

metamfetamine

prop-2-een-1-yl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-Alloc-metamfetamine

metamfetamine

N-methyl-N-(trifenylmethyl)-1-fenylpropaan-2-amine

n.n.b.

metamfetamine

benzyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaat

N-Cbz-metamfetamine

metamfetamine

N,4-dimethyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

N-Tosyl-metamfetamine, 74810-23-4

metamfetamine

N-methyl-4-nitro-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

N-Ns-metamfetamine

metamfetamine

4-broom-N-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamide

N-Bs-metamfetamine

     

PMK

(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitril

4439-02-5

     

De 3,4-methyleendioxy-gesubstitueerde derivaten van de hierboven opgesomde BMK precursoren, waaronder

PMK

ethyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

PMK

propyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

PMK

isopropyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

PMK

butyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

PMK

isobutyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

PMK

tert-butyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaat

n.n.b.

     

PMK

propyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat

propylester van ‘PMK-glycidezuur’

PMK

isopropyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat

isopropylester van ‘PMK-glycidezuur’

PMK

butyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat

butylester van ‘PMK-glycidezuur’

PMK

isobutyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat

isobutylester van ‘PMK-glycidezuur’

PMK

tert-butyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaat

tert-butylester van ‘PMK-glycidezuur’

     

PMK

5-[(2-methyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxol

n.n.b.

PMK

5-[(2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxol

n.n.b.

PMK

5-[(2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxol

n.n.b.

PMK

5-[(2,4,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxol

n.n.b.

PMK

5-(2,2-dimethoxypropyl)-2H-1,3-benzodioxol

90176-89-9

PMK

5-(2,2-diethoxypropyl)-2H-1,3-benzodioxol

n.n.b.

     

PMK

natrium 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxypropaan-2-sulfonaat

PMK bisulfiet adduct

     

De 3,4-methyleendioxy-gesubstitueerde derivaten van de hierboven opgesomde amfetamine- en metamfetamineprecursoren, waaronder

MDMA

tert-butyl [1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaat

N-tBOC-MDMA, 1228259-70-8

MDMA

N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylacetamide

N-acetyl-MDMA

MDMA

trifluormethyl [1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaat

n.n.b.

MDMA

N-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-2,2,2-trifluor-N-methylaceetamide

N-TFA-MDMA, 158097-59-7

MDMA

N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylformamide

N-formyl-MDMA,

154148-22-8

MDMA

methyl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaat

N-Moc-MDMA

MDMA

prop-2-een-1-yl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaat

N-Alloc-MDMA

MDMA

N-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylbenzamide

N-Bz-MDMA, N-benzoyl-MDMA

MDMA

benzyl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaat

N-Cbz-MDMA

MDMA

N-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N,4-dimethylbenzeen-1-sulfonamide

N-Tosyl-MDMA

MDMA

N-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methyl-4-nitrobenzeen-1-sulfonamide

N-Ns-MDMA

MDMA

N-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-4-broom-N-methylbenzeen-1-sulfonamide

N-Bs-MDMA

     

Andere stoffen

4-fluoramfetamine

1-(4-fluorfenyl)propaan-2-on

459-03-0

     

4-MMC (mefedron)

2-broom-1-(4-methylfenyl)propaan-1-on

1451-82-7

     

2C-H

1,4-dimethoxy-2-(2-nitroethenyl)benzeen

108536-18-1

Naar boven