Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 21 maart 2023, nr. VO/37437210, tot wijziging van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden in verband met het verlengen van de termijn waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10, onderdeel d, wordt ‘31 januari 2024’ vervangen door ‘31 juli 2024’.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

1. Inleiding

Met deze subsidieregeling wordt scholen de mogelijkheid geboden om aan de slag te gaan met een aanpak gebaseerd op evidence-informed interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze subsidieregeling kent een relatief korte looptijd, als opstap naar een meer structurele manier om scholen te ondersteunen.

2. Verlenging termijn waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd

Deze wijzigingsregeling voorziet in de verlenging van de uiterste termijn waarbinnen de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt moeten zijn uitgevoerd. Op grond van artikel 10, onderdeel d, van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden is de ontvanger van de basissubsidie als de ontvanger van de aanvullende subsidie verplicht de activiteiten gericht op het versterken van de basisvaardigheden uiterlijk tot en met 31 januari 2024 uit te voeren. Aangezien we vanuit scholen signalen hebben ontvangen dat een éénjarige subsidie te weinig tijd is om de basisvaardigheden te verbeteren en een verbetering te verduurzamen, is besloten om de uiterste termijn waarbinnen de activiteiten gericht op het versterken van de basisvaardigheden uit te voeren, te verlengen tot en met 31 juli 2024.

De activiteitenplannen die scholen in 2022 voor Verbetering basisvaardigheden bij DUS-I hebben geüpload voor 1 februari 2023 blijven van toepassing. Scholen die op basis van de nieuwe einddatum van 31 juli 2024 voor Verbetering basisvaardigheden wijzigingen aan willen voeren in de activiteitenplannen, krijgen daartoe de mogelijkheid (via https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden/documenten/publicaties/2023/02/02/addendum-activiteitenplan-verbetering-basisvaardigheden) voor zondag 19 februari 2023, 23.59 uur.

Deze wijziging heeft geen financiële consequenties, het vigerende subsidieplafond blijft ongewijzigd.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven