Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32d, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 671a lid 1 en 669, leden 1, 3, onderdeel b, en 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de artikelen 4:4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De bij het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 behorende bijlage Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (versie oktober 2019) wordt vervangen door de nieuwe bijlage Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (versie april 2023).

ARTIKEL II

De nieuwe bijlage, bedoeld in artikel I, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV Werkbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 maart 2023

M. Camps Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De als bijlage bij het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 behorende Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vormen een nadere uitwerking van, en toelichting op, bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure.

De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

De voorliggende nieuwe versie van de Uitvoeringsregels vervangt de versie van oktober 2019 en bevat naast een aantal verbeteringen ook een aantal aanvullingen. De wijzigingen worden hierna toegelicht.

Toetsingskader

Aan de inleidende paragraaf 1.2. is een samenvatting van het wettelijke toetsingskader voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid toegevoegd. De beoordeling van de aanvraag is niet beperkt tot toetsing aan de wet- en regelgeving. Ook afspraken in bijvoorbeeld een cao, die de werknemer meer ontslagbescherming bieden dan de wet, kunnen bij de beoordeling worden betrokken.

Overgangsrecht werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd

De toelichting op de regels voor ontslag van werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd is ondergebracht in twee nieuwe (sub)paragrafen. Paragraaf 1.2.1.1 geeft een toelichting bij de termijnen van het huidige overgangsrecht voor AOW-gerechtigden. Paragraaf 1.2.1.2 geeft een toelichting bij de wijziging van het overgangsrecht en geeft een overzicht van de termijnen die gaan gelden zodra dit overgangsrecht zal zijn vervallen (naar verwachting per 1-7-2023).

Herschikking paragrafen

De paragrafen 1.3 (langdurig arbeidsongeschikt) en 1.4 (bedongen arbeid) zijn samengevoegd in paragraaf 1.3 (langdurig arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid). De begrippen arbeidsongeschikt, bedongen arbeid en langdurig worden toegelicht in respectievelijk de nieuwe (sub)paragrafen 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3.

Gevolgen bijzondere situaties voor de periode van het opzegverbod

De nieuwe paragraaf 1.3.3 licht toe dat sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid als de periode van het opzegverbod (meestal 2 jaar) is verstreken. In een aantal nieuwe (sub)paragrafen is een aantal bijzondere situaties beschreven met een toelichting wat de gevolgen zijn voor de periode van het opzegverbod en de behandeling van de ontslagaanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie dat de werknemer de WIA-uitkering met vertraging aanvraagt of dat er vertraging bij de behandeling van de WIA-aanvraag ontstaat.

Bezwaar tegen opheffen loonsanctie

In paragraaf 5.1 is toegevoegd dat UWV de behandeling van een ontslagaanvraag opschort als de werknemer in bezwaar is gegaan tegen de beslissing om een loonsanctie op te heffen. Dan wacht UWV de beslissing op het bezwaar af voordat op de ontslagaanvraag wordt beslist.

Verbetering voorbeeld opzegverboden

Paragraaf 7.2 licht de verschillende opzegverboden toe. Met een verbeterd voorbeeld wordt uitgelegd hoe UWV beslist als de werkgever de ontslagaanvraag indient voordat de periode van het opzegverbod is verstreken.

Verplaatsing paragraaf

Paragraaf 7.7.2 (Vertraging in aanvraag WIA-uitkering) is aangepast en verplaatst naar paragraaf 1.3.3.3.

De nieuwe versie van de uitvoeringsregels wordt na publicatie van het besluit in de Staatscourant op de website www.uwv.nl geplaatst en ter inzage gelegd bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV Werkbedrijf.

Amsterdam, 16 maart 2023

M. Camps Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven