Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 maart 2023, nr. WJZ/ 26659443, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 maart 2023, Stcr 2023, 8430 en tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 in verband met de openstelling van subsidiemodule Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 16 en 19, derde lid van het Kaderbesluit EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3.29.17 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 maart 2023, nr. WJZ/ 25789824, Stcr 2023 nr 8430 van 15 maart 2023 wordt ‘Deze titel vervalt’ vervangen door: Deze titel en bijlage 3.29.1 vervallen, ‘blijft’ wordt vervangen door: blijven.

ARTIKEL II

De tabel, behorende bij artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 wordt onder de rij van titel 3.27 Important Projects of Common European Interest (IPCEI) een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.29 Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs

3.29.4

Onderwijsinstellingen

deelnemers PPS

Onderwijs- en arbeidsmarkt

20-03-2023 t/m 17-04-2023

€ 135.000.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 20 maart 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 maart 2023

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

TOELICHTING

Artikel I

Door middel van dit onderdeel vervalt de bijlage 3.29.1 op hetzelfde moment als de titel vervalt.

Artikel II

Door middel van dit onderdeel is de openstellingsperiode en het subsidieplafond voor de subsidiemodules uit titel 3.29 van de RNES vastgelegd in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven