Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 maart 2023, nr. WJZ/ 26618482, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming energiekosten in verband met een verlaging van het voorschotpercentage

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 11, eerste lid, van de Regeling tegemoetkoming energiekosten wordt ‘50 procent’ vervangen door ‘35 procent’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 maart 2023

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

TOELICHTING

1. Aanleiding

Recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen tonen een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023; veel meer dan het CPB in november 2022 verwachtte. De verwachte gemiddelde prijs voor energie ligt voor 2023 onder het gemiddelde van 20221. Het risico bestaat nu dat het merendeel van de mkb-ondernemingen die een subsidie aanvragen op grond van de Regeling tegemoetkoming energiekosten (hierna: TEK), en op grond van de TEK automatisch een voorschot ontvangen, door de dalende energieprijzen het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk terug moeten betalen na vaststelling van de subsidie in 2024. Om dit risico te beperken wordt met deze wijzigingsregeling het voorschotpercentage verlaagd van 50 procent naar 35 procent.

2. Staatssteun

De wijziging heeft betrekking op de hoogte van het voorschotpercentage en niet op de hoogte van het subsidiebedrag waarop de subsidieaanvrager recht heeft. Deze wijziging heeft dan ook geen gevolgen voor de staatssteun.

3. Regeldruk

De wijziging van het voorschotpercentage leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de subsidieaanvragers.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2022. Met de bekendmaking en inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd omdat deze wijziging in werking moet treden voordat de TEK wordt opengesteld op 21 maart 2023. Een latere inwerkingtreding zou immers tot gevolg hebben dat aanvragers nog altijd automatisch een voorschot krijgen uitgekeerd van 50 procent hetgeen deze wijzigingsregeling juist beoogt te voorkomen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven