Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) ter inzage voor het project Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. In deze notitie staat welke alternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied.

Iedereen kan op de concept NRD reageren door het indienen van een zienswijze binnen de bovengenoemde periode.

Wat gaat er gebeuren?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een nieuw 380kV hoogspanningsstation realiseren dat met het landelijke hoogspanningsnet moet worden verbonden. Dit betekent dat er een verbinding gemaakt moet worden tussen het nieuw te bouwen station en de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Onderdeel van dit project is ook de ondergrondse verbinding en aansluiting Net op zee Nederwiek 1 op het landelijk hoogspanningsnet via een wisselstroomtracé op het 380kV hoogspanningsstation.

Waarom is dit project nodig?

Het bestaande 380kV hoogspanningsstation in Borssele heeft geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is nodig voor toekomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld waterstofproductie, maar ook het aansluiten van het project Net op Zee Nederwiek 1 (de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding naar het Sloegebied). Daarom is in/nabij het Sloegebied een nieuw 380kV hoogspanningsstation noodzakelijk.

Welke procedure wordt gevolgd?

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet 1998 een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uiteindelijk bepaalt waar het hoogspanningsstation komt. Naar verwachting treedt in 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Wat is een milieueffectrapport?

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke specifieke milieueffecten in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke diepgang.

Samenhang met project Net op Zee Nederwiek 1

Het bestaande 380 kV hoogspanningsstation in Borssele zit na aansluiting van het project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha aan de maximale capaciteit en heeft geen (fysieke) ruimte meer voor uitbreiding. Om toekomstige aansluitingen, waaronder dus Net op zee Nederwiek 1, op het hoogspanningsnet mogelijk te maken is een nieuw 380kV hoogspanningsstation nodig.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 13 januari tot en met 23 februari 2023 inzien op www.rvo.nl/hos.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 – 12.00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van documenten van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113- 23 83 83.

Informatiebijeenkomsten

Online webinar

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert het Ministerie van EZK samen met TenneT een webinar om 19.00 uur. In het webinar licht het projectteam de projectplannen en de inhoud van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau aan u toe. U kunt het webinar volgen via www.streamen.nu/sloegebied. Het webinar kan daarna teruggekeken worden via www.tennet.eu/sloegebied.

Inloopbijeenkomst

U bent welkom bij de inloopbijeenkomst die het Ministerie van EZK samen met TenneT organiseert op dinsdag 31 januari 2023 in Restaurant- en Partycentrum Landlust, Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van TenneT en het Ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze indienen van 13 januari tot en met 23 februari 2023. Dat kan op drie manieren.

 • Digitaal: via www.rvo.nl/hos. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Per post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloopbijeenkomst een notulist aanwezig.

Wat is de verdere procedure?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincie. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het onderzoek.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied en alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/hos. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Naar boven