Kennisgeving terinzagelegging besluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 17 maart tot en met maandag 1 mei 2023 liggen de besluiten ter inzage voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 2. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

Het project

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de gemeente Borsele getransporteerd voor aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het Ministerie van EZK bepaalt waar de hoogspanningsverbindingen komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat besluiten die nodig zijn voor het project worden voorbereid in een gecoördineerde procedure. Om dit project mogelijk te maken moeten onder meer bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan dat in mei 2022 is vastgesteld. Daarnaast is voor het project een aantal andere besluiten nodig.

In de eerste fase lag het inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten ter inzage. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 8 februari 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard. Daarmee zijn de besluiten uit fase 1 voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha onherroepelijk geworden. U kunt deze besluiten desgewenst nog raadplegen via de volgende website: www.rvo.nl/noz-ijmuiden-ver-alpha.

Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van vier nieuwe besluiten die ook voor het project nodig zijn (fase 2), te weten:

  • Omgevingsvergunning bouw converterstation (gemeente Borsele)

  • Melding activiteitenbesluit (gemeente Borsele)

  • Watervergunning in-/uitritten converterstation (Waterschap Scheldestromen)

  • Ontgrondingenvergunning Veerse Meer (Rijkswaterstaat Zee en Delta)

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 18 maart tot en met maandag 1 mei 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

In deze periode zijn de besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/noz-ijmuiden-ver-alpha.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. U kunt alleen op afspraak de documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 0113 23 83 83.

U kunt op twee manieren in beroep gaan:

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In uw beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Na 1 mei 2023 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op zee IJmuiden Ver Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha.

Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven