Kennisgeving van een voornemen om een plan-milieueffectrapport (plan-MER) op te stellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 kan iedereen reageren op de ontwerpnotitie van het milieueffectrapport (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In deze kennisgeving leest u over de mogelijkheid die u heeft om te reageren.

WAAROVER GAAT HET PROGRAMMA?

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werkt het Rijk samen met de provincies aan een gebiedsgerichte aanpak die zich richt op verbetering en herstel van natuur, water en klimaat in Nederland. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig landelijk gebied.

Het NPLG is een gezamenlijk programma van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Nationaal Programma Landelijk gebied is aangekondigd in de Nationale Omgevingsvisie en in het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV. Onder het landelijk gebied verstaan we heel Nederland zonder het stedelijk gebied en de grote wateren.

WAAR GAAT DE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU OVER?

De maatregelen vanuit het NPLG hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken stelt het Rijk een plan-MER op. Het plan-MER is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden. De eerste fase van het plan-MER is het opstellen van een notitie over de inhoud van het plan-MER, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, naar welke mogelijke alternatieven wordt er gekeken en hoe gaan we dit doen? Op deze notitie kunt u vanaf vandaag reageren.

In de tweede fase wordt het milieueffectrapport ten behoeve van een plan (plan-MER) opgesteld. In het plan-MER van het NPLG worden de effecten van de structurerende keuzes op het milieu beschreven. Structurerende keuzes geven aan hoe de natuur-, water- en klimaatdoelen in de verschillende typen gebieden bereikt kunnen worden. De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water en bodem kunnen dragen.

WILT U DOCUMENTEN BEKIJKEN?

Aanvullende informatie en de bijbehorende documenten staan vanaf donderdag 16 maart 2023 op de website www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied.

Op papier kunt u de documenten van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 tijdens kantooruren bekijken bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 96 07 (alleen op afspraak).

HOE KUNT U REAGEREN?

U kunt op drie manieren reageren, van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via ons formulier op www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied.

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 070 456 96 07.

Per post

Directie Participatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

o.v.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

We zien in uw reactie graag uw gedachten over de volgende vragen:

  • Bevat de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau onjuistheden en brengen wij alle aspecten in beeld die belangrijk zijn?

  • Wat mist u als belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport?

  • Op welke manier wilt u betrokken zijn bij de participatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied?

WIE KAN EEN ZIENSWIJZE GEVEN?

Iedereen kan tijdens de periode zoals hiervoor genoemd een zienswijze indienen op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op een later moment kan ook door iedereen een zienswijze worden gegeven op het plan-MER.

WAT GEBEURT ER MET UW REACTIE EN WAT IS HET VERVOLG?

Uw reactie wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelezen en beoordeeld. Daarnaast wordt aan betrokken bestuursorganen en de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport. Op basis van de ontvangen reacties, de reacties van diverse wettelijke adviseurs en bestuursorganen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een reactienota opstellen. In deze nota geeft het ministerie een reactie op alle ontvangen reacties en adviezen. De reactienota wordt samen met de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het najaar van 2023 gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Daarna volgt de fase waarin het milieueffectrapport wordt opgesteld en het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt geschreven. Het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt samen met het milieueffectrapport ter inzage gelegd, zodat daarop gereageerd kan worden.

WILT U HULP VAN HET INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID?

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. U kunt hier ondersteuning vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een reactie. Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

WILT U MEER INFORMATIE?

Meer informatie over het project vindt u op www.rijksoverheid.nl (zoek op landelijk gebied) of www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied.

Vragen over het milieueffectrapport of het Nationaal Programma Landelijk Gebied? Mail dan naar nplg@minlnv.nl.

Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven