Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Revisievergunning Urenco Nederland B.V. (hierna: Urenco)

Van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ligt het ontwerp van de revisievergunning volgens de Kernenergiewet (Kew) voor Urenco (Drienemansweg 1 in Almelo) ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen bij de ANVS.

Achtergrond van de ontwerpvergunning

Urenco is een bedrijf in Nederland dat in Almelo, door middel van verrijkingsinstallaties, verrijkt uranium produceert. Dit verrijkt uranium wordt gebruikt in kerncentrales om elektriciteit op te wekken. Daarnaast produceert Urenco op kleinere schaal ook stabiele isotopen.

Bij een revisievergunning verwerkt de ANVS de eerder verleende wijzigingen van de vergunning van Urenco in een nieuwe, overzichtelijke vergunning. Dit bevordert de algemene leesbaarheid van de vergunning.

Naast deze revisie bevat deze ontwerpvergunning ook enkele wijzigingen van de eerder verleende vergunning. Het gaat onder meer om het vergunnen van de opslag van cilinders met verrijkt uranium in het Cilinder Receipt & Dispatch Building C. In dit gebouw mag volgens de eerdere vergunning al natuurlijk en verarmd uraniumhexafluoride worden opgeslagen, maar Urenco wil graag in dit gebouw ook hun verrijkte uranium kunnen opslaan. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat er minder logistieke handelingen op het terrein hoeven te worden verricht.

Naast deze wijzigingen wordt ook het Veiligheidsrapport van Urenco geactualiseerd. De aanleiding voor deze actualisatie is de uitkomst van de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie 2017. Verder worden er nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Procedure

Op 30 juni 2022 heeft de ANVS de aanvraag van Urenco ontvangen. De vergunning wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat nu eerst een ontwerpvergunning ter inzage wordt gelegd, waarop iedereen kan reageren.

De ANVS zal een revisievergunning verlenen op grond van de artikelen 15, onder a en b, 15aa, 29 en 34 van de Kernenergiewet.

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?

De ontwerpvergunning, de vergunningaanvraag en de bijbehorende relevante stukken kunt u van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: 070 – 348 73 64 (bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur).

  • Gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 te Almelo. De stukken zijn ook beschikbaar via: www.anvs.nl.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning reageren?

Iedereen kan tot en met 26 april 2023 zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze revisievergunning Urenco, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

  • Per e-mail via: Postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze revisievergunning Urenco.

  • Mondeling op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bij het Informatiepunt Kernenergie­wetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning neemt de ANVS een definitief besluit over de vergunningaanvraag. Dat besluit bevat ook een reactie op de ingebrachte zienswijzen over de ontwerpvergunning.

Als de definitieve vergunning wordt verleend, wordt daarvan te zijner tijd ook openbaar kennisgegeven.

Nadere informatie

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website www.anvs.nl nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen via: postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over revisievergunning Urenco’.

Naar boven