Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling ‘net op zee IJmuiden Ver Alpha’, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum 6 maart 2023

Nummer DGKE/ 26445623

DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE,

Overwegende,

Dat TenneT TSO B.V., hierna aan te duiden als: TenneT, het voornemen heeft om ondergrondse hoogspanningskabels van het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het bestaande 380 kV hoogspanningsstation Borssele en een nieuw converterstation in de gemeente Borsele te realiseren, welk voornemen hierna wordt aangeduid als het project 'net op zee IJmuiden Ver Alpha’;

Dat net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt aangemerkt als aanleg of uitbreiding van het net op zee als bedoeld in artikel 20ca in samenhang met artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998, zodat op de aanleg van dit project artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing is;

Dat dit onder meer betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van diverse voor het project benodigde besluiten worden gecoördineerd, overeenkomstig artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro, waarbij de Minister voor Klimaat en Energie met deze coördinatie is belast;

Dat TenneT voornemens is een vergunning voor de activiteit ‘het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald’ als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) aan te vragen, omdat deze benodigd is voor de realisatie van het project;

Dat, op grond van 20c, eerste lid, in samenhang met artikel 20ca van de Elektriciteitswet 1998, in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten (hierna: het Uitvoeringsbesluit) de besluiten zijn aangewezen die voor projecten als deze in

ieder geval besluiten zijn als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b van de Wro en zodoende worden meegenomen in de hiervoor bedoelde gecoördineerde voorbereiding;

Dat op grond van artikel 20c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, de Minister voor Klimaat en Energie kan bepalen dat het desbetreffende, hiervoor bedoelde, besluit, in afwijking van het voorgaande niet als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro wordt aangemerkt, en daarmee niet in de gecoördineerde voorbereiding wordt betrokken, wanneer dat besluit de gecoördineerde voorbereiding van de benodigde besluiten zou belemmeren of ernstig zou bemoeilijken;

Dat het meecoördineren van het bovengenoemde besluit de hiervoor bedoelde procedure zou belemmeren of ernstig bemoeilijken aangezien uit onderzoek is gebleken dat de werkzaamheden geen effect hebben op de aanwezige archeologische waarde in de ondergrond en de impact op de omgeving beperkt is.

Dat het, gelet op het voorgaande, wenselijk is het hiervoor bedoelde besluit apart voor te bereiden van de overige benodigde besluiten;

Gelet op:

artikel 20c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998

Besluit:

Artikel 1

Inzake het project net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt de vergunning voor de activiteit ‘het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo niet aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 6 maart 2023

De Minister voor Klimaat en Energie, namens deze: M. Hetem Plv. directeur Realisatie Energietransitie

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven