Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 22 februari 2023, nr. PO/FenV/36278510, houdende de verlenging van de termijn voor de leerlingentelling voor speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs (Regeling in verband met verlenging termijn leerlingentelling sbo, so en vso)

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022 en artikel 6, derde lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022;

Besluit:

Artikel 1. Verlenging termijn leerlingentelling WPO en WEC

Artikel 2. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

  • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling in verband met verlenging termijn leerlingentelling sbo, so en vso.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Vanaf kalenderjaar 2023 is de vereenvoudigde bekostigingssystematiek van start gegaan. Voor het komende kalenderjaar 2024 is de teldatum 1 februari 2023. Normaliter zou voor scholen uiterlijk vier weken na de teldatum de leerlingenregistratie op orde moeten zijn, zodat het juiste aantal leerlingen met DUO wordt uitgewisseld. Voor de teldatum 1 februari 2023 is echter gekozen om de termijn voor speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te verlengen.

Deze verlenging heeft te maken met programmatuur bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) rondom toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) die nog niet afgerond is. TLV’s moeten door de school uitgewisseld worden met DUO. In de programmatuur van DUO is sinds de vereenvoudiging van de bekostiging de wet- en regelgeving over TLV’s nog niet juist verwerkt. Vanwege de complexiteit duurt dit langer dan gepland. Met het verplaatsen van de termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen naar 12 april is er voldoende tijd om de programmatuur aan te passen en om scholen de gelegenheid te geven te reageren op nieuwe berichten hierover van DUO. In artikel I wordt dit geregeld.

Deze verlenging geldt niet voor basisscholen, omdat daar geen uitwisseling van TLV’s met DUO plaatsvindt. Hier blijft de termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen op 1 maart 2023 staan.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven