Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 17 februari 2023, nr. VO/35593091, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor kalenderjaar 2023

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door ‘Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘2022’ vervangen door ‘2023’.

2. In onderdeel a wordt ’de begeleiding van startende leraren en schoolleiders alsmede de uitvoering van het onderwijsakkoord en het aanschaffen van CO2-meters’ vervangen door ‘de begeleiding van startende leraren en schoolleiders’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘2022’ vervangen door ‘2023’.

2. In onderdeel a wordt ‘€ 503,36’ vervangen door ‘€ 49,19’.

3. In onderdeel b wordt ‘€ 22,32’ vervangen door ‘€ 11,07’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

In deze wijzigingsregeling worden de bedragen per leerling voor het strategisch personeelsbeleid, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het aanpakken van verzuim voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld. Er is een bedrag van € 49,19 per leerling beschikbaar voor het strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en een bedrag van € 11,07 voor het aanpakken van verzuim. Deze bedragen zijn om meerdere redenen aangepast ten opzichte van de bedragen van 2022.

In 2022 waren de bedragen € 99,16 per leerling voor de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en € 22,32 per leerling voor het aanpakken van verzuim. Daarnaast zijn er in 2022 eenmalig extra middelen verwerkt in de regeling. Er werden middelen via deze regeling beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderwijsakkoord (€ 397,07 per leerling), evenals middelen ten behoeve van de aanschaf van CO2-meters (€ 7,13 per leerling). Dit resulteerde in een bedrag van € 503,36 per leerling in onderdeel a van de regeling in 2022.

Voor 2023 worden de middelen van het onderwijsakkoord en de middelen voor de aanschaf van CO2-meters weer uit deze regeling verwijderd. De middelen voor de aanschaf van CO2-meters werden eenmalig beschikbaar gesteld, en de middelen uit het onderwijsakkoord worden vanaf 2023 structureel via andere regelingen verstrekt.

Het budget dat in 2023 beschikbaar is voor de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het aanpakken van verzuim, dus zonder de middelen van het onderwijsakkoord en de CO2-meters, is gehalveerd ten opzichte van 2022. Totaal blijft circa € 56,6 miljoen onderdeel van de regeling. Dit resulteert in een bedrag van € 49,19 per leerling voor onderdeel a en € 11,07 per leerling voor onderdeel b van de regeling. Deze bedragen per leerling zijn niet exact de helft van de oorspronkelijke tarieven van 2022, dit wordt veroorzaakt door veranderingen in het totaal aantal vo-leerlingen.

In het voorjaar van 2023 wordt op basis van evaluatieonderzoek en bespreking met de sectorraad bezien op welke wijze deze middelen het beste kunnen worden ingezet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

Het begrip Minister is geactualiseerd in artikel 1.

Onderdeel B

De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling voor het jaar 2023 wordt vastgesteld. Daarnaast wordt het doel van de regeling in artikel 3, onderdeel a, van de regeling aangepast. In 2022 werden eenmalig middelen via deze regeling beschikbaar gesteld als gevolg van het onderwijsakkoord, evenals middelen ten behoeve van de aanschaf van CO2-meters. Het betrof een eenmalige investering via deze regeling, die om die reden weer uit de regeling is verwijderd. Het doel is weer gelijk aan de situatie voor de eenmalige toevoeging van de middelen voor het onderwijsakkoord en de aanschaf van CO2-meters.

Onderdeel C

De bedragen in artikel 4, onderdeel a en b, zijn geactualiseerd voor kalenderjaar 2023.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023. Aangezien de regeling geldt voor het gehele kalenderjaar is terugwerkende kracht nodig. Publicatie voor 1 januari 2023 is niet haalbaar gebleken.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven