Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 15 februari 2023, kenmerk 3501740-1042521-PZO, houdende wijziging van de Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders in verband met ophoging subsidieplafond tweede aanvraagtijdvak

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, eerste lid onder b, wordt ‘€ 3.800.000’ vervangen door ‘€ 5.600.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders (hierna: de Subsidieregeling).

De Subsidieregeling heeft als doel om zorgaanbieders te stimuleren om met de aanpak van regeldruk, in het bijzonder gericht op inkoop- en/of verantwoordingseisen, binnen de eigen zorgorganisatie(s) aan de slag te gaan en om best practices en lessons learned actief op te halen en te verspreiden om andere zorgaanbieders te inspireren en te stimuleren hiermee ook aan de slag te gaan.

De wijziging heeft als doel om mogelijk te maken dat een groter aantal zorgaanbieders met behulp van de Subsidieregeling aan de slag kan met activiteiten om de administratieve lasten binnen de eigen zorginstelling te verminderen. Gebleken is dat hiervoor bij zorgaanbieders veel belangstelling is. De eerste aanvraagronde in het kader van deze regeling is ruim overschreven. Het gaat om het verhogen van het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak, het plafond dat van toepassing is voor de aanvragen die worden ingediend in maart 2023, tot € 5.600.000. Naar verwachting kunnen hierdoor circa twintig extra subsidies in het tweede aanvraagtijdvak worden verstrekt. Ten opzichte van de regeldrukkostenberekening die is gemaakt voor de Subsidieregeling betekent dit een totale regeldruktoename voor aanvragers van in totaal circa € 26.000 (€ 1.305 per aanvrager) in verband met de toename van het aantal verwachte subsidies.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2023. De regeling wordt minder dan twee maanden voorafgaande aan de inwerkingtreding gepubliceerd. Hiermee wordt afgeweken van de minimale periode van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van regelingen. Dit is wenselijk om zo spoedig mogelijk zorgaanbieders te informeren dat het subsidieplafond van de Subsidieregeling incidenteel wordt verhoogd voor het tweede aanvraagtijdvak dat op 1 maart 2023 aanvangt en om de aanvragen te kunnen afhandelen op grond van het verhoogde plafond. Omdat de wijzigingen louter begunstigend zijn voor aanvragers is ook voor hen spoedige inwerkingtreding wenselijk. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Naar boven