Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 februari 2023, nummer CvTE-23.00413,houdende wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo voor 2023

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 3 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I

Bijlage 3 als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 6 en 15, tweede lid

1. Vaststelling beoordelingsnormen en scores

De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d, van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO worden door het College voor toetsen en examens voor het examenjaar 2023 vastgesteld voor elk van de vakken waarvan examenstof centraal wordt geëxamineerd als bedoeld in artikel 2.54 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en vastgesteld met de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, en de vakken die centraal geëxamineerd worden waarvoor het bevoegd gezag toestemming heeft gekregen als bedoeld in artikel 9.3 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 (de pilot-examens).

2. Bekendmaking van vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de bijbehorende scores

  • a. Voor de vakken in het eerste tijdvak (behoudens vakken met testcorrectie), de vakken in het tweede tijdvak (behoudens de aangewezen vakken) gebeurt dit op Examenblad.nl uiterlijk 4 uur nadat de examenzitting van het betreffende vak is beëindigd conform de vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023.

  • b. Voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak en voor de vakken in het derde tijdvak dat in augustus wordt afgenomen gebeurt dit niet dan voordat het College voor toetsen en examens heeft vastgesteld dat de betreffende opgaven niet meer onderdeel uit zullen maken van een nog vast te stellen centrale toets of centraal examen.

  • c. Voor de algemene vakken in basis- en kaderberoepsgerichte leerweg die digitaal worden afgenomen gebeurt dit door de examinator toegang te geven tot de server waarop deze beoordelingsnormen worden bewaard.

  • d. Voor de centraal praktische examens vwo en de centraal praktische examens in de gemengde en theoretische leerweg gebeurt dit door tijdige verzending per koerier aan de secretaris van het eindexamen. Via de Activiteitenplanning bij de Septembermededeling is de secretaris over de datum geïnformeerd.

  • e. Voor de centraal schriftelijke praktische examens gebeurt dit via de Secure downloadomgeving van Cito (zending C). Via de Activiteitenplanning bij de Septembermededeling is de secretaris over de data geïnformeerd.

TOELICHTING

Algemeen

Ingevolge artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens worden bij regeling de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het correctievoorschrift heeft vier onderdelen:

  • 1. Regels voor de beoordeling

  • 2. Algemene regels

  • 3. Vakspecifieke regels

  • 4. Beoordelingsmodel

Het College voor toetsen en examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2023. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen.

De beoordelingsnormen worden als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Wet College voor toetsen en examens in afwijking van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Bekendmakingswet op een andere geschikte elektronische wijze bekend gemaakt op Examenblad.nl. Het moment van bekendmaking kan per toets verschillen. In beginsel geschiedt bekendmaking van de correctie-voorschriften zo snel als mogelijk na de afname van het centrale examen. Een deel van de examens wordt echter afgenomen onder geheimhouding van opgaven en correctievoorschriften, teneinde de opgaven te kunnen hergebruiken uit doelmatigheidsoverwegingen. Het construeren van een centraal examen kost namelijk ongeveer 60.000 euro per examen. De opgaven en de beoordelingsnormen worden dan pas bekend gemaakt als het College besluit dat de examenvragen niet langer geschikt zijn voor hergebruik.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

Naar boven