Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 3 februari 2023, nr. 35094070, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen in verband met verlenging van de regeling

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 71, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 67, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 5.11 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 4 wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is voor 2023 een bedrag van € 18.206.000,– beschikbaar.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt ‘artikel 4, vierde lid’ vervangen door ‘artikel 4, zesde lid’.

2. In het vierde lid, wordt ‘artikel 3 van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2021’ vervangen door ‘artikel 3 van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025’.

C

In artikel 8, derde lid, wordt ‘In 2021 en 2022’ vervangen door ‘In 2023’.

D

In artikel 14, tweede lid, wordt ‘1 januari 2026’ vervangen door ‘1 januari 2027’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen (hierna: de regeling). De regeling strekt tot een verlenging van de regeling. Hiervoor is gekozen in afwachting van de resultaten van de evaluatie van de regeling in 2023. Voor de regeling zijn structurele middelen beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan gelijke kansen uit 2016, het Regeerakkoord 2017 en het Coalitieakkoord 2022. Een andere maatregelen uit dit actieplan, Beleidskader vrijroosteren leraren, wordt om dezelfde reden verlengd.

De verschillende wijzigingen van de regeling worden hieronder artikelsgewijs toegelicht.

A

Het subsidieplafond voor 2023 wordt bekendgemaakt met deze wijziging. Voor subsidieverstrekking is voor 2023 een totaalbedrag van € 18.206.000,– beschikbaar gesteld.

B

Met deze wijziging wordt verwezen naar de actuele lotingsvoorwaarden, namelijk het subsidieplafond voor 2023 en de meest recente vakantieregio’s op basis waarvan geloot wordt.

C

Er wordt een aanvraagperiode in 2023 toegevoegd.

D

De looptijd van de subsidieregeling wordt met een jaar verlengd zodat de verantwoording van de nieuwe subsidieperiode binnen de looptijd van de subsidieregeling kan worden afgerond.

Administratieve lasten en regeldruk

Met deze wijzigingsregeling worden geen inhoudelijke wijzigingen gedaan maar wordt alleen de bestaande regeling verlengd. Er zijn daarom ook geen wijzigingen in de administratieve lasten en regeldruk.

Verantwoording

De penvoerder toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Op basis van signalen kan er een deelwaarneming of steekproefsgewijs onderzoek worden ingesteld door DUS-I.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven