Besluit van 23 januari 2023, nr. 2023000121 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Fietspad N832)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Provinciale staten van Gelderland (hierna verzoeker) hebben Ons bij besluit van 23 februari 2022, kenmerk PS2022-43, verzocht om ten name van de provincie Gelderland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van onroerende zaken in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, begrepen in het onteigeningsplan Fietspad N832. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan Fietspad N832.

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben bij brief van 14 maart 2022 het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Bij brieven van 14 maart 2022 en van 6 oktober 2022 hebben gedeputeerde staten van Gelderland Ons tevens te kennen gegeven wegens minnelijke eigendomsverkrijging niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken met de grondplannummers 03.01, 06.01, 06.02, 06.03, 07.01, 08.01, 08.02, 08.03 en 08.04. Omdat de noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken is hiermee rekening gehouden.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het provinciaal inpassingsplan Fietspad N832, verder te noemen: het inpassingsplan. Het inpassingsplan is op 28 oktober 2020 vastgesteld door provinciale staten van Gelderland en is vanaf 21 november 2021 onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken zijn de enkelbestemmingen Verkeer – Langzaam Verkeer en Water toegekend en de dubbelbestemming Waarde-Archeologie.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf dinsdag 16 augustus 2022 tot en met maandag 26 september 2022 in de gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb hebben de burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op maandag 15 augustus 2022 openbaar kennis gegeven in het Gemeenteblad.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De provinciale weg N832 wordt beheerd en onderhouden door de provincie Gelderland. De weg loopt in het noorden vanuit de gemeente Zaltbommel vanaf de provinciale weg N322 in zuidelijke richting naar de gemeente Maasdriel en de N831. In het gedeelte van deze weg waar het werk gerealiseerd dient te worden, is de verkeersveiligheid in de huidige situatie in het geding. Het ontbreekt in dit gedeelte aan goede fietsvoorzieningen. Fietsers dienen nu gebruik te maken van fietssuggestiestroken op de rijbaan, waar een maximumsnelheid van 60 km/u geldt. Het betreft hier een druk bereden weg door zowel auto’s als fietsers. De komende jaren zal de drukte toenemen, waardoor het auto- en fietsverkeer op dit gedeelte niet meer veilig te combineren is. Het inpassingsplan voorziet in de aanpak van deze weg. Zo zullen de fietssuggestiestroken worden vervangen voor een vrij liggend fietspad dat in twee richtingen te berijden is met de nodige voorzieningen, zoals fietsoversteekplaatsen. Het inpassingsplan maakt het uitvoeren van de benodigde maatregelen planologisch mogelijk. De uit te voeren maatregelen zijn conform de landelijke richtlijn Ontwerp fietswijzer (richtlijn 351) van het CROW.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het inpassingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Voor de financieel economische uitvoerbaarheid van het inpassingsplan zijn door provinciale staten van Gelderland middelen beschikbaar gesteld ter realisatie van het werk.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het provinciaal inpassingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de Provincie Gelderland de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben provinciale staten van Gelderland tot het onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het inpassingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat volgens de planning in juni 2023 met de werkzaamheden zal worden gestart. De afronding van de werkzaamheden, alsmede de openstelling van het te realiseren werk staan gepland voor januari 2024. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Gelderland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de provincie Gelderland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 17 november 2022, nr. RWS-2022/32782, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van provinciale staten van Gelderland van 23 februari 2022, kenmerk PS2022-43;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Gelderland van 14 maart 2022;

gelezen de brief van gedeputeerde staten van Gelderland van 6 oktober 2022;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 21 december 2022, no.W04.22.00161/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 17 januari 2023, nr. RWS-2023/179, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het inpassingsplan Fietspad N832 van de provincie Gelderland ten name van die provincie ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 23 januari 2023

Willem-Alexander

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: FIETSPAD N832

VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND

 

Kadastraal bekend als gemeente Ammerzoden

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie en nr.

Ten name van

01.01

416

14.130

M 333

Woutje Lobregt, Well GLD, gehuwd met Gijsbertus Marinus van Genderen.

         

02.01

562

31.310

M 969

Eibert Johan de Koning, Well GLD.

         

02.02

735

34.930

M 225

Eibert Johan de Koning, Well GLD.

         

02.03

299

14.940

M 224

Eibert Johan de Koning, Well GLD.

         

02.04

271

12.830

M 213

Eibert Johan de Koning, Well GLD.

         

02.05

594

28.030

M 212

Eibert Johan de Koning, Well GLD.

         

02.06

242

11.420

M 211

Eibert Johan de Koning, Well GLD, gehuwd met Jansje Wijburg.

         

04.01

368

25.065

M 254

Adriana Levina van der Schans, Well GLD.

         

04.02

1.018

23.880

M 210

Adriana Levina van der Schans, Well GLD.

         

05.01

891

28.230

M 223

Hendrik Dirk van Genderen, Well GLD.

         

05.02

342

73.985

M 986

Hendrik Dirk van Genderen, Well GLD.

         

06.01

1.025

25.570

M 252

1/2 eigendom: Antonie Hendrik Johan van Loon, Ammerzoden.

1/2 eigendom: Aart Gerard van Loon, Ammerzoden.

         

06.02

1.331

32.370

M 251

1/2 eigendom: Antonie Hendrik Johan van Loon, Ammerzoden.

1/2 eigendom: Aart Gerard van Loon, Ammerzoden.

         

06.03

418

15.310

M 214

1/2 eigendom: Antonie Hendrik Johan van Loon, Ammerzoden.

1/2 eigendom: Aart Gerard van Loon, Ammerzoden.

         

08.01

Geheel

615

M 1593

Provincie Gelderland, Arnhem.

   

Voorlopig

   
         
 

Kadastraal bekend als gemeente Kerkwijk

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie en nr.

Ten name van

09.01

961

28.330

O 436

3/4 eigendom: Alanda Beheer B.V., Nieuwaal.

1/4 eigendom: Alanda Beheer B.V., Nieuwaal.

         

10.01

124

1.200

O 527

1/2 eigendom: Antonius Nicolaas Gerardus Wiersema, Kerkwijk, gehuwd met Annemieke Boll.

1/2 eigendom: Annemieke Boll, Kerkwijk, gehuwd met Antonius Nicolaas Gerardus Wiersema.

         

10.02

401

3.220

O 526

1/2 eigendom: Antonius Nicolaas Gerardus Wiersema, Kerkwijk, gehuwd met Annemieke Boll.

1/2 eigendom: Annemieke Boll, Kerkwijk, gehuwd met Antonius Nicolaas Gerardus Wiersema.

Naar boven