Samenwerkingsprotocol tussen Dienst Justis (Justis), de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de deken, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) betreffende de wijze van behandeling van aangelegenheden die elkaars toezicht op de private buitengerechtelijke incassosector raken en de uitwisseling van informatie ten behoeve daarvan

Ondergetekenden,

Gelet op de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki);

Overwegende dat:

 • de Wki de private buitengerechtelijke incassodienstverlening reguleert om de kwaliteit ervan te verbeteren;

 • de Wki voorziet in een verplicht incassoregister voor incassobureaus;

 • dit register wordt gehouden door de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister);

 • Justis feitelijk is belast met de screening van de incassobureaus en het beheer van het register;

 • de bij besluit van de Minister aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wki gestelde regels door incassobureaus;

 • de Minister in het Besluit kwaliteit incassodienstverlening de ambtenaren werkzaam bij de Inspectie Justitie en Veiligheid hiervoor heeft aangewezen;

 • de deken op basis van de Wki is belast met het toezicht op advocaten die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten;

 • het BFT op basis van de Wki is belast met het toezicht op gerechtsdeurwaarders die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten;

 • de ACM een rol heeft bij het toezicht op de private buitengerechtelijke incassosector door haar bevoegdheden op het gebied van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc);

 • de AFM een rol heeft bij het toezicht op de private buitengerechtelijke incassosector door haar bevoegdheden op het gebied van de Whc;

 • de aan partijen opgedragen wettelijke taken en de uitoefening van de aan partijen toegekende bevoegdheden elkaar kunnen raken of overlappen;

 • partijen gelet op artikel 19, derde lid, van de Wki afspraken dienen te maken die betrekking hebben op effectief en doelmatig toezicht op de naleving door verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden van de bij of krachtens de Wki, de Whc en de Wft gestelde regels en de effectieve en doelmatige handhaving daarvan;

 • voor het overige een goede samenwerking tussen partijen een efficiënte en doelgerichte vervulling van de aan hen opgedragen taak bevordert;

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN DOEL VAN HET SAMENWERKINGSPROTOCOL

Artikel 1 Definities

In dit samenwerkingsprotocol wordt verstaan onder:

a. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt;

b. AFM:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

c. Justis:

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening;

c. Toezichthouder(s) Wki:

de Inspectie Justitie en Veiligheid, de deken en/of het Bureau Financieel Toezicht;

d. Wft:

Wet op het financieel toezicht;

e. Whc:

Wet handhaving consumentenbescherming;

f. Wki:

Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Artikel 2 Doel

Het doel van dit samenwerkingsprotocol is om:

algemene uitgangspunten voor samenwerking vast te leggen en afspraken vast te leggen over de uitwisseling van informatie tussen partijen ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken die verband houden met het toezicht op de private buitengerechtelijke incassosector;

afspraken vast te leggen over de wijze waarop begrippen en normen uit de Wki en de daarop gebaseerde regelgeving door Justis en de toezichthouders Wki worden uitgelegd;

algemene uitgangspunten vast te leggen over de wijze van behandeling van aangelegenheden waarbij de aan de partijen opgedragen taken of de uitoefening van de aan de partijen toegekende bevoegdheden die verband houden met het toezicht op de private buitengerechtelijke incassosector elkaar raken of overlappen.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN EN SAMENWERKING

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

Partijen streven naar een effectieve en efficiënte samenwerking. In dat kader spannen zij zich in elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te treden in situaties waarin de samenwerking de effectiviteit van het toezicht van één of meerdere partijen versterkt.

Artikel 4 Contactpersonen

Partijen benoemen ieder vanuit hun organisatie een contactpersoon die het aanspreekpunt is voor verdere uitwerking en toepassing van hetgeen is afgesproken in dit samenwerkingsprotocol.

Artikel 5 Overleg

Partijen overleggen jaarlijks, of zoveel vaker als nodig is, over de lopende samenwerking. De in het vorige artikel bedoelde contactpersonen dragen er zorg voor dat het overleg plaatsvindt. In onderling overleg bepalen de contactpersonen of het overleg op bestuurlijk dan wel ambtelijk niveau zal plaatsvinden.

Artikel 6 Nadere werkafspraken

Partijen kunnen nadere werkafspraken maken ter uitvoering van dit samenwerkingsprotocol.

HOOFDSTUK 3 UITLEG, UITWISSELING VAN INFORMATIE EN SAMENLOOP

Artikel 7 Uitleg van begrippen en normen

Begrippen en normen uit de Wki en de daarop gebaseerde regelgeving worden door Justis en de toezichthouders Wki zo veel mogelijk op consistente wijze uitgelegd.

Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van begrippen of normen zoals bedoeld in het eerste lid, consulteren Justis en de toezichthouders Wki elkaar hierover.

Artikel 8 Uitwisseling van informatie

Partijen kunnen ongevraagd en op verzoek inlichtingen en gegevens aan elkaar verstrekken, die bij de uitvoering van een bij of krachtens de Wki, de Whc of de Wft gegeven taak ten aanzien van een verrichter of aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verkregen en die voor een goede vervulling van hun wettelijke taken van belang (kunnen) zijn, voor zover een geheimhoudingsplicht zich hiertegen niet verzet.

Indien een partij bij de uitoefening van haar taken die verband houden met het toezicht op de private buitengerechtelijke incassodienstverlening een vermoeden van een (mogelijke) overtreding constateert op de naleving waarvan slechts een andere partij toeziet, brengt zij dit, voor zover een geheimhoudingsplicht zich hiertegen niet verzet, onverwijld onder de aandacht van die andere partij, onder verstrekking van de informatie waaruit de overtreding blijkt.

Partijen spannen zich in elkaar zoveel mogelijk te informeren over zaken en ontwikkelingen die voor elkaars functioneren van belang (kunnen) zijn, voor zover hun geheimhoudingsplicht zich hier niet tegen verzet.

Elk der partijen neemt de voor de eigen organisatie geldende wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften betreffende het uitwisselen van gegevens in acht neemt.

Artikel 9 Behandeling bij samenloop van bevoegdheden

Indien de ACM of de AFM in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden constateert dat ook een toezichthouder Wki bevoegd is om toezicht uit te oefenen of handhavingsmaatregelen te nemen ten aanzien van dezelfde gedraging, laat de ACM onderscheidenlijk de AFM de zaak ter behandeling over aan die toezichthouder Wki.

Indien een toezichthouder Wki in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden constateert dat ook de ACM of de AFM bevoegd is om toezicht uit te oefenen of handhavingsmaatregelen te nemen, informeert de toezichthouder Wki de ACM respectievelijk de AFM daarover, tenzij hun geheimhoudingsplicht zich hiertegen verzet.

Indien de ACM, de AFM of een toezichthouder Wki in een concreet geval van oordeel is dat een aangelegenheid op basis van effectiviteit van het wettelijk instrumentarium of uit andere overwegingen beter door de ACM of de AFM kan worden behandeld, treden de ACM of de AFM en de toezichthouder Wki met elkaar in overleg en stemmen zij de wijze van behandeling met elkaar af, tenzij hun geheimhoudingsplicht zich hier tegen verzet.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Evaluatie

Na telkens twee jaar, of eerder indien daartoe aanleiding bestaat, wordt dit samenwerkingsprotocol en de uitvoering daarvan – op casusoverstijgend niveau – door partijen gezamenlijk geëvalueerd. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de praktische werkbaarheid van hetgeen in het samenwerkingsprotocol is vastgelegd en de wenselijkheid om dit samenwerkingsprotocol aan te passen of aan te vullen met in de praktijk gebleken nuttige werkafspraken.

Artikel 11 Publicatie Staatscourant

Dit samenwerkingsprotocol wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking op het tijdstip waarop de Wki in werking treedt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag, 8 december 2022.

Inspectie Justitie en Veiligheid, namens deze, H.C.D. Korvinus Inspecteur-Generaal

Dienst Justis, namens deze, M. Visser algemeen directeur

Bureau Financieel Toezicht, namens deze, Y.H.M. de Groot directeur

Autoriteit Consument en Markt, namens deze, C.M.L. Hijmans van den Bergh bestuurslid

Stichting Autoriteit Financiële Markten, namens deze, J. de Groot afdelingshoofd Strategie, Beleid, en Internationale Zaken

de lokale deken van de orde in de arrondissementen:

Amsterdam, namens dezen, B.F.H. Rumora- Scheltema

J.A. Schaap

Den Haag, namens deze, I. Aardoom-Fuchs

Overijssel, namens deze, G.H.H. Kerkhof

Rotterdam, namens deze, P. Hanenberg

Noord-Nederland, namens deze, E.A.C. van de Wiel

Midden-Nederland, namens deze, F.A. ten Berge

Gelderland, namens deze, M.L.J. Bomers

Oost-Brabant, namens deze, J.F.C. Schnitzler

Noord-Holland, namens deze, A.G. Moeijes

Limburg, namens deze, J.A.W.M. Vogels

Zeeland-West-Brabant, namens deze, T. van der Dussen

Naar boven