Besluit tot het aanwijzen van medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) tot toezichthouders voor de gemeente Barendrecht

Logo Barendrecht

De burgemeester van de gemeente Barendrecht,

gezien het voorstel inzake de medewerkers werkzaam bij het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeente Barendrecht;

gelet op de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

overwegende dat:

 • de burgemeester in het 'Convenant samenwerking Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team RIEC Regio Rotterdam' is overeengekomen dat de medewerkers die werkzaam zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijke Team (ROBT);

   

 • belast dienen te worden met het toezicht op de naleving, opsporing en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten, vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn om strafrechtelijk te handhaven;

   

 • het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

de medewerkers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)

als toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:

 • I.

  alle wetten genoemd in domein I als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

   

 • II.

  de volgende verordeningen/wetten met bijbehorende regels:

  • Algemene plaatselijk verordening Barendrecht;

  • Afvalstoffenverordening Barendrecht;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Alcoholwet;

  • Huisvestingswet 2014;

  • Marktverordening gemeente Barendrecht 2004;

  • Wet op de kansspelen;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

  • Verordening winkeltijden gemeente Barendrecht 2015;

Als voornoemde verordeningen/wetten met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening/wet of bijbehorende regeling.

 

 • III.

  ter uitvoering hiervan de procesregisseur van het ROBT een machtiging te verlenen te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.

   

 • IV.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie ervan.

Namens de burgemeester van Barendrecht,

drs. G. Veldhuijzen

Naar boven