Besluit tot het aanwijzen van medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) tot toezichthouders voor de gemeente Albrandswaard

Logo Albrandswaard

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard,

gezien het voorstel inzake de medewerkers werkzaam bij het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeente Albrandswaard;

gelet op de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

overwegende dat:

 • de medewerkers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijke Team (ROBT) belast dienen te worden met het toezicht op de naleving, opsporing en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten, vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn om strafrechtelijk te handhaven;

   

 • het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

de medewerkers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)

als toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:

 • I.

  alle wetten genoemd in domein I als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

   

 • II.

  de volgende verordeningen/wetten met bijbehorende regels:

  • Algemene plaatselijk verordening Albrandswaard;

  • Afvalstoffenverordening Albrandswaard;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Alcoholwet;

  • Huisvestingswet 2014;

  • Marktverordening gemeente Albrandswaard 2000;

  • Wet op de kansspelen;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

  • Verordening winkeltijden gemeente Albrandswaard 2013;

Als voornoemde verordeningen/wetten met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening/wet of bijbehorende regeling.

 

 • III.

  ter uitvoering hiervan de procesregisseur ROBT volmacht te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.

   

 • IV.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie ervan.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Albrandswaard respectievelijk het college Albrandswaard (ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft) op 24 januari 2023,

Burgemeester en wethouders Albrandswaard,

de secretaris,

Hans Cats

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte

Naar boven