Ontwerp-projectplan Waterwet Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II, inclusief benodigde aanpassingen kanaal en Sluis III

Logo Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) het volgende bekend:

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet heb ik een ontwerp-projectplan opgesteld met kenmerk RWSZ2023-00016704, voor de verbreding van een deel van het Wilhelminakanaal, het vervangen van Sluis II en aanpassen van Sluis III.

Sluis II is op dit moment niet geschikt voor het passeren van klasse IV schepen met diepgangsbeperking (maximale toegestane diepgang van 2,80m) en wordt daarom vervangen. Op het kanaal tussen Sluis II en Sluis III wordt het huidige streefpeil van 7,70 m + NAP gehandhaafd. De oevers en keringen worden op dit traject aangepast om het kanaal geschikt te maken voor klasse IV schepen. Tussen de instroom van de Donge en Sluis II worden baggerwerkzaamheden verricht. Bij Sluis III zijn aanpassingen aan de benedenvoorhaven en het gemaal/waterkrachtcentrale nodig.

Bij besluit van 14 november 2023, RWS-2023/46319, is een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Reageren op het ontwerp-projectplan

Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 op het genoemde ontwerp- projectplan Waterwet reageren. Iedereen die een zogenoemde zienswijze indient, wordt geïnformeerd over wat ermee is gedaan. Rijkswaterstaat betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. In de reactienota bij het definitieve projectplan wordt teruggekoppeld wat er met alle zienswijzen is gedaan.

Na publicatie van het definitieve projectplan Waterwet is er voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak).

Hoe kunt u reageren?

U kunt tijdens de zienswijzetermijn op de volgende manieren reageren op het ontwerp-projectplan Waterwet:

 • 1.

  Via e-mail: u kunt uw e-mail verzenden aan omgevingsloket@rws.nl met als onderwerp “RWSZ2023-00016704 Ontwerp-projectplan Waterwet Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II”;

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een gefrankeerde brief t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van “RWSZ2023-00016704 Ontwerp-projectplan Waterwet Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II”;

 • 3.

  Mondeling: u kunt hiervoor contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (088-7974300).

Waar kan uw zienswijze over gaan?

In uw reactie kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-projectplan. Er zijn geen voorschriften hoe een zienswijze er uit moet zien. Wel stellen we het op prijs als u ingaat op de volgende punten:

 • 1.

  Staan er zaken in het ontwerp-projectplan Waterwet die volgens u niet kloppen?

 • 2.

  Zijn er grote zaken en/of grote belangen over het hoofd gezien?

 • 3.

  Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

 • 4.

  Is de informatie in de bijlagen correct en volledig?

Waar kunt u de stukken inzien?

 • 1.

  U vindt het ontwerp-projectplan Waterwet met alle bijlagen op het Rijkswaterstaat Publicatie Platform (https://open.rijkswaterstaat.nl/) onder het tabblad “Ter inzage”;

 • 2.

  Het ontwerp-projectplan Waterwet is van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 tijdens reguliere openingstijden, na telefonische afspraak, in te zien op de volgende locatie:

  - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Magistratenlaan 82, 5223 MB te ’s-Hertogenbosch;

 • 3.

  Desgewenst kunnen de stukken digitaal beschikking worden gesteld (via e-mail of filetransfer). Ook is het mogelijk om - tegen betaling - kopieën van de ter inzage gelegde stukken te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (088-7974300).

Meer weten of vragen?

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

Het hoofd vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

P.A.M. Smeets

Naar boven