Kennisgeving instemmingsbesluit winningsplan Middelie – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het gewijzigde winningsplan Middelie. Van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ligt dit besluit samen met de nota van antwoord en alle bijbehorende documenten ter inzage.

Winningsplan Middelie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) wint sinds 1975 gas nabij Middelie. De NAM heeft een verzoek tot instemming voor het wijzigen van het winningsplan Middelie ingediend bij de Staatssecretaris. In het winningsplan Middelie heeft de NAM beschreven hoeveel gas er naar verwachting zal worden geproduceerd, hoe het gas wordt gewonnen, wat er kan gebeuren met de bodem als gevolg van de gaswinning en welke maatregelen worden genomen om schade door bodembeweging te voorkomen.

De door de NAM aangevraagde wijziging voor het winningsplan Middelie is nodig omdat de NAM langer gas wil winnen uit de gasvelden Middelie, Rustenburg en Westbeemster. De Staatssecretaris stemt hiermee in. Met het besluit mag de NAM uit deze velden gas winnen tot en met 2035.

Aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit winningsplan heeft ter inzage gelegen van 11 mei 2023 tot 21 juni 2023. Hier zijn zienswijzen op binnengekomen. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzepunten beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

De ingediende zienswijzen gaven aanleiding om voorschriften in het definitieve instemmingsbesluit aan te passen ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit:

  • Het instemmingsbesluit geeft geen toestemming tot uitbreiding van het aantal putten waaruit gas gewonnen kan worden. De maximale productievolumes zijn hierop aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit.

  • De NAM moet een bouwkundige opname (nulmeting) uitvoeren van de bouwkundige staat van bouwwerken binnen de UNESCO-werelderfgoedgebieden. Deze bouwkundige opname richt zich op een representatieve selectie van de bouwwerken.

  • De NAM moet zorgen dat het netwerk van versnellingsmeters voldoende is om bij de gasvelden Middelie, Rustenburg en Westbeemster de mogelijke bewegingen in de grond te monitoren en om eventuele bodemtrillingen te kunnen toewijzen aan het betreffende gasveld.

Waar kunt u de documenten inzien?

U kunt het instemmingsbesluit voor het winningsplan Middelie inzien van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 op www.mijnbouwvergunningen.nl/middelie. Het is ook mogelijk om een papieren versie van het instemmingsbesluit te lezen. U kunt hiervoor contact opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De contactgegevens vindt u onderaan deze kennisgeving.

Wat zijn de vervolgstappen?

Bent u belanghebbende of heeft u een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-instemmingsbesluit? Dan kunt u van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De volgende punten moet u opnemen als u een beroepschrift indient:

  • Datum en handtekening;

  • de naam en het adres van de indiener;

  • een omschrijving van het besluit waar uw beroepschrift tegen is gericht;

  • de gronden van het beroep.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend informeert de Raad van State u verder over hoeveel en wanneer u moet betalen. Kijkt u voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over de procedure van het winningsplan verwijzen wij u door naar de projectpagina www.mijnbouwvergunningen.nl/middelie. Indien u nog overige vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur contact opnemen met Celeste Veenman (tel. 070-75 73 167 / e-mail c.l.veenman@minezk.nl)

Naar boven