Besluit van 6 december 2023 tot vaststellen aanvraagperiode voor vergunningen voor digitale radioomroep voor lokale publieke media-instellingen, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Gelet op artikel 3.8, van de Telecommunicatiewet en artikel 3a, vijfde lid, van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst;

Besluit:

Artikel 1

Een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de frequentieband 174–230 MHz op grond van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst kan worden ingediend vanaf 12 december 2023 tot en met 6 februari 2024.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, R. van der Kamp Manager Omroep Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit in de Staatscourant is geplaatst een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ter attentie van het team Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

TOELICHTING

Op 6 december 2023 is de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst (hierna: de Regeling) gewijzigd, in verband met de definitieve verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radioomroep.

In artikel 3a, vijfde lid, van de Regeling is opgenomen dat aanvragen kunnen worden ingediend in een door de Minister te bepalen periode. Met dit besluit wordt hieraan invulling gegeven. Vanaf 12 december 2023 en tot en met 6 februari 2024 kunnen lokale publieke omroepen aanvragen indienen voor een vergunning voor lokale digitale radioomroep. Hierdoor hebben lokale publieke omroepen voldoende tijd om na publicatie van de Regeling een aanvraag voor een vergunning voor te bereiden en in te dienen. Een aanvraagformulier hiervoor is opgenomen op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De verlening van de vergunningen vindt plaats op aanvraag.

De verlening van de vergunningen aan de lokale publieke omroepen vindt plaats voorafgaand aan de verdeling voor commerciële omroepen. Na 6 februari 2024 wordt de verdeling voor commerciële omroepen voorbereid. Voor deze verdeling is het nodig dat bekend is hoeveel vergunningen verdeeld kunnen worden aan commerciële omroepen. Daarom kunnen lokale publieke omroepen tot en met uiterlijk 6 februari 2024 een aanvraag indienen voor een vergunning voor lokale digitale radioomroep.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, R. van der Kamp Manager Omroep Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Naar boven