Kennisgeving Ontwerpactieplannen omgevingslawaai voor rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol 2024-2029

Van woendag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai voor rijkswegen, over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai voor hoofdspoorwegen of over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai voor Schiphol. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

WAAROVER GAAN DE ACTIEPLANNEN?

Het Rijk en de provincies stellen elke vijf jaar actieplannen op voor de geluidbronnen die zij beheren, gemeenten binnen aangewezen agglomeraties doen dat voor alle (relevante) geluidbronnen binnen hun gemeente. Dit is een Europese verplichting. De actieplannen bevatten een terugblik op het geluidbeleid van de afgelopen jaren en een vooruitblik op het beleid voor de komende vijf jaar (2024 tot 2029). De actieplannen worden in ontwerp gepubliceerd. Na het indienen en verwerken van zienswijzen worden de definitieve actieplannen vastgesteld.

Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen

Het ontwerpactieplan beschrijft wat het Rijk de afgelopen zes jaar (2018 tot en met 2023) heeft gedaan om omgevingslawaai van rijkswegen te voorkomen en/of te beperken. Het actieplan gaat uit van de actuele geluidsituatie die in 2022 is vastgesteld met de geluidbelastingkaart. Ook bevat het actieplan de plannen van het Rijk voor de komende vijf jaar op dit terrein.

Het actieplan beschrijft dat het beleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad: het aantal woningen met een hoge geluidbelasting is gedaald. Dit komt onder meer door het bouwen van geluidschermen en het aanleggen van stil asfalt. De verwachting is dat de afname van de geluidbelasting zich de komende jaren doorzet, ook als het autoverkeer toeneemt.

Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen

Het ontwerpactieplan beschrijft wat het Rijk de afgelopen zes jaar (2018 tot en met 2023) heeft gedaan om omgevingslawaai van hoofdspoorwegen te voorkomen en/of te beperken. Het actieplan gaat uit van de actuele geluidsituatie die in 2022 is vastgesteld met de geluidbelastingkaart. Ook bevat het actieplan de plannen van het Rijk voor de komende vijf jaar op dit terrein.

Het actieplan beschrijft dat het beleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad: het aantal woningen met een hoge geluidbelasting is gedaald. Het bouwen van geluidschermen, stiller spoor én de ingebruikname van stillere treinen hebben hieraan bijgedragen. De verwachting is dat het aantal woningen met een hoge geluidbelasting in de komende jaren verder afneemt.

Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol

In het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol wordt een overzicht gegeven van het beleid dat het Rijk voert om de geluidbelasting van de luchthaven Schiphol te voorkomen en/of te beperken. Het beschrijft de resultaten van de geluidbelastingkaarten 2021 voor Schiphol en de (evaluatie van) gevoerde en te voeren beleidsmaatregelen voor de beperking van het geluid van het vliegverkeer van en naar luchthaven Schiphol.

Het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 is opgesteld na publicatie van de Hoofdlijnenbrief Schiphol op 24 juni 2022. Hierin kondigde het kabinet aan toe te werken naar een nieuwe balans tussen enerzijds het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en anderzijds de leefomgevingskwaliteit rondom deze luchthaven, specifiek voor omwonenden. Hierna zijn diverse stappen gezet, zoals de notificatie aan de Europese Commissie van een combinatie van maatregelen om de geluidsdoelen uit het (in september 2023 aangevulde) Actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018-2023 te kunnen realiseren. Dit ontwerpactieplan beschrijft hoe de ingezette koers om de geluidbelasting te beperken, zoals aangegeven in de Hoofdlijnenbrief Schiphol, is uitgewerkt voor de planperiode 2024-2029.

WILT U DOCUMENTEN BEKIJKEN?

De informatie en de bijbehorende documenten voor het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen staan vanaf 20 december 2023 op Platform Participatie. Het gaat dan om het Ontwerpactieplan zelf en de onderzoeksrapporten die er mede aan ten grondslag liggen.

De informatie en de bijbehorende documenten voor het Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen staan vanaf 20 december 2023 op Platform Participatie. Het gaat dan om het Ontwerpactieplan zelf en de onderzoeksrapporten die er mede aan ten gronslag liggen.

De informatie en de bijbehorende documenten voor het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol staan vanaf 20 december 2023 op Platform Participatie. Het gaat dan om het Ontwerpactieplan zelf en de bijlagen.

Op papier kunt u alle stukken van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 bekijken bij:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2515 XP, Den Haag, 070 – 456 96 07 (enkel op afspraak)

Aanvullend kunt u de stukken voor Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 in de omgeving Schiphol bekijken bij:

  • Ondernemersplein Haarlemmermeer, Taurusavenue 100, 2132 LS, Hoofddorp, 0900 1852 (enkel op afspraak)

HOE KUNT U EEN ZIENSWIJZE INDIENEN?

Een zienswijze indienen kan op drie manieren, van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024:

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via Platform Participatie. Klik op het Ontwerpactieplan waarover u een zienswijze wilt indienen.

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 070 – 456 96 07. Vermeld tijdens het gesprek voor welk Ontwerpactieplan u een zienswijze wilt indienen.

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

o.v.v. Actieplannen omgevingslawaai rijkswegen/hoofdspoorwegen/Schiphol (keuze maken)

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

WAT GEBEURT ER MET UW ZIENSWIJZE EN WAT IS HET VERVOLG?

Uw zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van de definitieve actieplannen. In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd. Na de zienswijzeprocedures volgen de definitieve Actieplannen omgevingslawaai, die medio 2024 moeten zijn vastgesteld.

WILT U HULP VAN HET INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Soms vinden mensen dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning bij vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een zienswijze.

WILT U MEER INFORMATIE?

Meer informatie over de Ontwerpactieplannen en de participatiemogelijkheden kunt u vinden op de webpagina’s van Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol.

Vragen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen of hoofdspoorwegen? Mail naar gerritjan.dijkgraaf@minienw.nl.

Vragen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol? Mail naar ienw-luchtvaart@minienw.nl.

Vragen over de procedure? Bel naar 070 – 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven