Kennisgeving Net op Zee Nederwiek 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de benodigde onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER).

Het voornemen van Net op Zee Nederwiek 3

Met een kennisgeving op 29 september 2022 heeft de Minister voor Klimaat en Energie u geïnformeerd over het voornemen tot het project Net op Zee Nederwiek 3. Het project bestaat uit meerdere onderdelen: de realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) van windenergiegebied Nederwiek Noord naar een 380 kV hoogspanningsstation in Moerdijk of Geertruidenberg, een converterstation op zee en op land en de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet. Daarnaast worden de mogelijkheden om naast Net op Zee Nederwiek 3 een tweetal extra netverbindingen met converterstation te realiseren parallel aan de alternatieven onderzocht. De onderzoeksresultaten hiervan worden meegenomen in het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 (VAWOZ).

Besluitvorming

Op de besluitvorming over Net op Zee Nederwiek 3 is de projectprocedure van toepassing. Dit betekent dat het tracé van de kabel zal worden vastgelegd in een projectbesluit, dat wordt vastgesteld door de Ministers voor Klimaat en Energie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het projectbesluit wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en ontheffingen). De Minister voor Klimaat en Energie coördineert de procedure.

Milieueffectrapportage

Met een MER worden milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water, in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen.

Welke informatie is nodig voor de milieueffectrapportage

De Ministers voor Klimaat en Energie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in een zogenaamde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) aangegeven welk milieuonderzoek moet worden uitgevoerd voor het MER en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. Deze concept-NRD heeft ter inzage gelegen van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2023. Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de concept-NRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 41 zienswijzen van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen ontvangen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 5 oktober 2023 een advies uitgebracht op de concept-NRD en de ingediende zienswijzen.

Vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Mede op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Minister voor Klimaat en Energie op 10 november 2023 de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee geeft hij aan welk milieuonderzoek zal worden uitgevoerd voor dit MER.

Waar kunt u de NRD inzien

U kunt de definitieve NRD inzien op www.rvo.nl/nederwiek3. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Naast het MER wordt de komende periode een Integrale Effecten Analyse (IEA) opgesteld. Hierin worden naast de milieueffecten ook de effecten op het gebied van technische haalbaarheid, belangen in de omgeving, kosten en toekomstvastheid in beeld gebracht. Zo is het mogelijk om de verschillende tracéalternatieven en locaties voor een converterstation goed met elkaar te vergelijken. Het MER zal samen met dit IEA ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Naar boven