Rectificatie kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en informatiebijeenkomst Net op Zee Nederwiek 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rectificatie

In diverse huis aan huisbladen en de Staatscourant van 17 november is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerpbesluiten van 17 november t/m 28 december 2023. Wegens een technische fout heeft de publicatie in de Staatscourant te laat plaatsgevonden, waardoor de terinzagelegging een week uitgesteld moest worden. De terinzagelegging zal hierdoor plaatsvinden van 24 november 2023 t/m 4 januari 2024. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen.

Project

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee via het Veerse Meer naar de gemeente Borsele. Onderdeel van deze verbinding is een platform op zee, een ondergronds kabelsysteem door de Noordzee, het Veerse Meer en over land en een nieuw converterstation op land. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt en hoe u kunt reageren.

Waarom is dit project nodig?

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De opgewekte windenergie moet vervolgens aan land worden gebracht. In de ‘Verkenning aanlanding wind op zee’, (VAWOZ) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz.

Informatiebijeenkomst

U bent welkom bij de informatiebijeenkomst die het Ministerie van EZK samen met TenneT organiseert. De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Dinsdag 28 november 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in: De Stenge,Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand

Bij de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT TSO B.V. en het Ministerie van EZK.

Wilt u reageren?

U kunt van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 reageren op het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1.Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. De aanvragen van de vergunningen en het M.E.R. (Milieu Effectief Rapportage) zullen ook tegelijkertijd met de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. De watervergunning zal op 8 december 2023 ter inzage gelegd worden.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis Borsele te Heinkenszand. In verband met de openingstijden kunt u op deze locatie alleen op afspraak de documenten inzien. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 0113-23 83 83

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal: via de website www.rvo.nl/noz-nederwiek-1.

 • Post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Nederwiek 1

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven